O síti

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa a belgičtí členové sítě

Belgie určila dvě kontaktní místa. Jedním z nich je soudce (magistrat) u kasačního soudu, který koordinuje vztahy sítě s jejími členy – soudci (magistrats); druhým je úředník belgického federálního ministerstva spravedlnosti (Service public fédéral Justice), který pracuje v odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech.

Belgická síť v současnosti čítá 15 soudců (magistrats), kteří jsou členy v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady 2001/470/ES. Pro každý obvod odvolacího soudu jsou určeni tři až čtyři soudci, kteří se jednotlivě specializují na rodinné právo, obchodní právo, nebo na procesní právo. Tito soudci jsou ze soudů různého stupně (odvolací soud, soudy prvního stupně, obchodní soudy a smírčí soudy).

Podle čl. 2 odst. 1 písm. d) uvedeného rozhodnutí je členem belgické sítě také zástupce Národní rady vedoucích soudních tajemníků (Conseil national des greffiers en chef).

Belgie dále určila čtyři zástupce z právnických profesí jako členy sítě podle čl. 2 odst. 1 písm. e): jednoho zástupce notářů, jednoho zástupce soudních vykonavatelů (huissiers de justice) a dva zástupce advokátních komor (jednoho zástupce komory sdružující frankofonní a germanofonní advokáty (Ordre des barreaux francophones et germanophone) a jednoho zástupce asociace vlámských advokátů).

Je také zajištěna koordinace s jednotlivými ústředními orgány, které byly určeny v rámci různých nařízení (nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009, nařízení (ES) č. 1393/2001 atd.).

Zároveň je navázán kontakt s belgickou sekcí Evropského spotřebitelského centra.

Způsoby fungování sítě

Komunikace většinou probíhá elektronicky. Informace od Evropské komise, a konkrétně od sekretariátu, se členům většinou předávají prostřednictvím jednoho z kontaktních center. Členové se účastní setkání sítě v závislosti na jednotlivých tématech. Jednou za rok se navíc pořádá setkání belgických soudců, kteří jsou členy sítě.

Členové jsou pravidelně vyzýváni k tomu, aby sdělovali co nejširšímu publiku informace o nových právních předpisech či aby svým kolegům zasílali dotazníky. Obecně platí, že dokumenty vydané Evropskou komisí a užitečné internetové odkazy jsou široce distribuovány v rámci soudů. Někteří členové sítě jsou navíc zapojeni do vydávání informačního bulletinu o evropských právních předpisech (Eur-alert!).

Dále byla navázána spolupráce s Institutem vzdělávání v oblasti soudnictví (Institut de Formation judiciaire), díky níž se mohou kontaktní místa i členové sítě zapojit do přednášek v rámci kurzů, které tento institut organizuje a které se týkají nejnovějších evropských právních předpisů, zejména pak mechanismů evropské a mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Co se týče řešení konkrétních otázek, které se týkají například obsahu zahraničních právních předpisů či průběhu řízení s přeshraničním dopadem, jsou kontakty zajišťovány v zásadě elektronicky na jedné straně mezi belgickým kontaktním místem a belgickým soudcem, který tyto otázky řešil v rámci probíhajícího řízení, a na druhé straně mezi kontaktními místy příslušných členských států.

Poslední aktualizace: 18/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.