O síti

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Národní justiční síť pro občanské a obchodní věci

Právní rámec Národní justiční sítě pro občanské a obchodní věci v Bulharské republice (dále jen „národní síť“) je stanoven v pravidlech činnosti (Pravila za deynostta), přijatých Nejvyšší justiční radou (Vissh sadeben savet) rozhodnutím ze dne 13. března 2018. Tato pravidla nahradila pravidla přijatá rozhodnutím ze dne 11. prosince 2014 a pozměněná rozhodnutím ze dne 19. března 2015.

Účelem národní sítě je poskytovat justičním orgánům nezbytnou pomoc při účinném vypracovávání, předávání a vyřizování žádostí o justiční pomoc, shromažďování a uchovávání statistik o mezinárodní právní spolupráci soudů v Bulharsku a spolupracovat s kontaktními místy Evropské justiční sítě a dalšími podobnými institucemi.

Soudcovská komora (Sadiyska kolegiya) Nejvyšší justiční rady odpovídá za fungování národní sítě, za její účast na vnitrostátních a mezinárodních projektech a za její spolupráci se všemi vnitrostátními či mezinárodními institucemi, organizacemi a subjekty, které působí v oblasti mezinárodní justiční pomoci. Ředitelství pro mezinárodní vztahy a protokol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) Nejvyšší justiční rady pomáhá a koordinuje výměnu informací mezi členy sítě, národními kontaktními místy a Soudcovskou komorou. Metodické vedení a koordinaci činnosti národní sítě zajišťuje Soudcovská komora prostřednictvím Výboru pro hodnocení a soutěže (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Doplněk

Uchazeči o členství v národní síti musí být soudci okresního a zemského soudu nebo odvolacího soudu, kteří splňují konkrétní kritéria z hlediska profesního postavení a mravní integrity, jazykových znalostí atd. Po výběrovém řízení jsou soudci národní sítě rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady jmenováni na dobu pěti let. Národní síť zahrnuje až sedm soudců z každého odvolacího okresu a až patnáct soudců ze sofijského odvolacího okresu. Ve výslovně stanovených případech je členství v síti ukončeno odůvodněným rozhodnutím Soudcovské komory Nejvyšší justiční rady, které navrhuje Výbor pro hodnocení a soutěže.

Kontaktní místa

Soudcovská komora Nejvyšší justiční rady jmenuje na návrh Výboru pro hodnocení a soutěže z řad členů sítě osoby zastávající funkci kontaktního místa: jedno kontaktní místo pro občanské věci a jedno kontaktní místo pro obchodní věci, a to na dobu pěti let.

Funkce

– Členové národní sítě pomáhají národním kontaktním místům, která jsou součástí Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci nebo jiných mezinárodních sítí pro právní spolupráci, a vnitrostátním soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce.

– V rámci této pomoci jsou členové národní sítě povinni informovat, radit, koordinovat, je-li to nutné, a vykonávat další činnosti k usnadnění mezinárodní právní spolupráce v souladu s jurisdikcí příslušných justičních orgánů v Bulharsku. Členové národní sítě jsou v souladu s mezinárodními a evropskými právními předpisy povinni poskytnout pomoc, pokud o ni požádá kterýkoli vnitrostátní soudce, státní zástupce, vyšetřující soudce nebo zástupce ústředního vnitrostátního orgánu, jemuž byly svěřeny pravomoci.

– Členové národní sítě usnadňují organizování školení v oblasti mezinárodní právní spolupráce, které je poskytováno v okrese, v němž vykonávají své povinnosti.

– Členové národní sítě pomáhají soudcům při výkonu mezinárodní právní spolupráce v příslušném odvolacím okrese, za který jsou odpovědní.

– Členové národní sítě provádějí studie evropské a vnitrostátní judikatury a nastalých změn ve spolupráci v občanských a obchodních věcech a tyto studie popularizují a šíří.

– Členové národní sítě vypracovávají čtvrtletní výkazy o činnosti příslušného odvolacího okresu v souvislosti s prováděním práva Společenství, mezinárodního práva a mezinárodní právní spolupráce a zasílají tyto výkazy do nepřetržitě aktualizované databáze při Nejvyšší justiční radě. Dále poskytují národním kontaktním místům elektronickou verzi soudních listin v občanských a obchodních věcech vydávaných soudy v dotčeném odvolacím okrese při uplatňování práva EU, aby mohla být vedena vyžadovaná databáze.

– Plní též další úkoly stanovené Soudcovskou komorou Nejvyšší justiční rady, pokud je nezbytné poskytnout informace, provést studii, zajistit školení nebo vykonat jinou činnost týkající se mezinárodní právní spolupráce.

– Členové národní sítě vedou aktuální databázi kontaktních údajů (e-mailové adresy, jiné adresy pro korespondenci, telefonní čísla) a databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, která je zveřejněna na webových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Justiční síť pro občanské a obchodní věci.

– Každý člen národní sítě vykonává své funkce v příslušném odvolacím okrese.

– Členové národní sítě se účastní každoroční schůze, která se koná v únoru a na které se přijímá zpráva o činnosti sítě za předchozí kalendářní rok; zprávu o činnosti vypracuje národní kontaktní místo na základě výročních zpráv o činnosti předložených členy do 15. ledna.

– Po účasti na pravidelných schůzích kontaktních míst Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci předloží účastníci zprávu Soudcovské komoře Nejvyšší justiční rady, která je zveřejněna na internetových stránkách Nejvyšší justiční rady, v oddíle Mezinárodní spolupráce – Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci, s cílem zajistit publicitu jejich činnosti.

Poslední aktualizace: 10/07/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.