Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

O síti

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

V Chorvatské republice působí v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci dvě kontaktní místa.

Kontaktní místa fungují v rámci ředitelství pro evropské záležitosti, mezinárodní a justiční spolupráci a předcházení korupci a odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech při Ministerstvu spravedlnosti Chorvatské republiky.

Ve výše uvedeném odboru mají kontaktní místa několik úředníků, kteří jsou nápomocni tak, aby byla činnost v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci (EJS) fakticky prováděna prostřednictvím týmové práce úředníků odboru pro mezinárodní právní pomoc a justiční spolupráci v občanských věcech, kterou tito vykonávají vedle jiné práce v rámci činností odboru.

Ačkoli v Chorvatské republice formální vnitrostátní síť neexistuje, kontaktní místa spolupracují se soudci a jinými odborníky v rámci Ministerstva spravedlnosti a jiných příslušných orgánů, profesory práva, notáři a ostatními znalci a aplikujícími odborníky v různých právních oblastech. Na činnosti sítě se podílí rovněž Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky, které se jako ústřední orgán pro některé oblasti regulace aktivně účastní zasedání sítě, jež pořádá Evropská komise. Síť je otevřená pro všechny právníky, kteří si přejí a mají zájem účastnit se uplatňování evropských právních nástrojů v Chorvatské republice.

Komunikace je v Chorvatské republice vedena prostřednictvím emailu a telefonu a případně se konají zasedání.

Komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech se uskutečňuje prostřednictvím emailu a kontaktní místa a ostatní členové sítě se pravidelně účastní zasedání EJS, která pořádá Evropská komise.

Jelikož Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem pro účely jednotlivých předpisů, kontaktní místa vykonávají činnosti ústředního orgánu, předkládají dotazy a odpovídají na dotazy kontaktních míst ostatních členských států (ve spolupráci se soudci a ostatními aplikujícími odborníky a případně znalci), poskytují Komisi požadované údaje a provádějí činnosti nezbytné k zveřejnění informací na příslušných portálech Evropské komise. Kontaktní místa distribuují publikace Evropské komise soudům, občanům a ostatním cílovým skupinám a usilují o větší zviditelnění sítě.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Poslední aktualizace: 30/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.