O síti

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Na Kypru je tato síť organizována ustanovením národních kontaktních míst (NKM). V současné době existuje šest (6) NKM: jeden soudce, dva právníci z právní kanceláře Kyperské republiky, dva úředníci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejného pořádku (jeden právní a jeden správní úředník) a jeden člen Kyperské advokátní komory.

NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zodpovídají za koordinaci těchto šesti NKM. Jestliže je přijata otázka nebo žádost o informace ze sítě nebo žádost od národních kontaktních míst jiného členského státu, NKM Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku zajistí, aby byla žádost předána dále a projednána s ostatními NKM za účelem rozhodnutí, který kyperský orgán nebo úřad by měl žádost vyřídit nebo poskytnout požadované informace.

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.