O síti

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Česká republika má v současné době 6 kontaktních bodů Evropské soudní sítě, z nichž 5 působí na Ministerstvu spravedlnosti v České republice a jeden v Bruselu (Stálé zastoupení ČR při EU).

Kontaktní body Evropské soudní sítě v České republice komunikují s kontaktními body v jiných členských státech Evropské unie, vyřizují dotazy soudů a notářů týkající se zjišťování informací o cizím právu a urgence vyřízení dožádání především dle nařízení č. 1206/2001 o dokazování a nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování a jiné dotazy.

V návaznosti na rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci byla v České republice v roce 2004 zřízena Vnitřní soudní síť (dále jako „Síť“) pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních, která má za úkol zajišťovat účinné zapojení České republiky do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Členy Sítě jsou soudci, zástupci České advokátní komory, zástupci Notářské komory České republiky, zástupci Exekutorské komory České republiky, zástupci Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, zástupci Evropského spotřebitelského centra, zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a určení pracovníci Ministerstva spravedlnosti.

Členové Sítě se podílejí zejména na činnosti Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a na plnění úkolů z ní vyplývajících, na činnosti pracovních skupin a výborů Rady a Komise EU v občanských a obchodních věcech. Členové Sítě se vyjadřují k návrhům právních předpisů Evropských společenství a dalším návrhům týkajícím se soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních.

V současné době má Síť kolem 190 členů. Setkání všech členů Sítě jsou organizována Ministerstvem spravedlnosti jednou ročně. Do agendy setkání jsou zařazena aktuální témata týkající se především Evropské soudní sítě, fungování portálu evropské e-Justice a judikatury Soudního dvora EU. Členové Sítě mají na těchto setkáních jedinečnou příležitost setkat se osobně a vyměnit si praktické zkušenosti s aplikací unijních nástrojů.

Členům soudní sítě jsou distribuována kompendia a další publikace vypracované v rámci Evropské soudní sítě.

Členové sítě mohou neformálně komunikovat prostřednictvím e-mailů. Síť má vlastní e-mailový distribuční list (e-mailovou adresu), kam členové Sítě mohou zasílat dotazy a vyměňovat si zkušenosti. Ministerstvo spravedlnosti může prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu rychle informovat členy Sítě o novinkách v oblasti justiční spolupráce v EU.

Poslední aktualizace: 25/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.