V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

O síti

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož každá jurisdikce je samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst a každé z nich má výhradní odpovědnost za síť ve své jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo pro Anglii a Wales působí v rámci ministerstva spravedlnosti v Londýně. K dispozici má jednoho zaměstnance a v souvislosti s činností sítě se může obrátit na řadu dalších kolegů. Činnost sítě je spojena s dalšími úkoly.

Fungování EJS v Anglii a Walesu

V Anglii a Walesu neexistuje oficiální vnitrostátní síť. V rámci ministerstva spravedlnosti však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky a na něž se může kontaktní místo obrátit za účelem zodpovězení vznesených dotazů.

Kontakty byly navázány rovněž v dalších příslušných ministerstvech, na něž se může kontaktní místo obrátit se žádostí o radu nebo odpovědi na otázky spadající do působnosti daného ministerstva. Kontaktní místo úzce spolupracuje rovněž s dalšími osobami, které jsou širšími členy sítě pro Anglii a Wales, včetně řady soudců s odbornými dovednostmi v konkrétních oblastech práva nebo s odpovědností za mezinárodní spolupráci, zejména s vedoucím pro mezinárodní rodinné právo a Senior Master, což je soudce příslušný pro předpisy o doručování a dokazování.

Všechny širší členy sítě a neformální meziresortní sítě lze kontaktovat e-mailem. Pracovníci ministerstva spravedlnosti a Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) mají přístup k intranetu, který lze použít k šíření informací o síti, a soudci mohou být rovněž kontaktováni e-mailem. Informace o síti jsou uvedeny také na intranetu soudů pro Anglii a Wales.

Kontaktní místo zajišťuje, aby byli před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v oblasti politiky nebo správy či jiní příslušní odborníci a zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Kontaktní místo se účastní schůzí Výboru pro mezinárodní rodinné právo (International Family Law Committee), který je složen z vyšších soudců, právníků, akademických pracovníků a příslušných ústředních orgánů v Anglii a Walesu zabývajících se rodinným právem. Výbor se schází čtvrtletně a vyměňuje si mimo jiné informace o nejnovějších právních předpisech EU a činnosti sítě. Kontaktní místo se účastní rovněž některých schůzí poradního výboru Lorda kancléře pro mezinárodní právo soukromé (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Tento výbor je složen z vyšších soudců a akademických pracovníků a poskytuje ministerstvu spravedlnosti poradenství ohledně návrhů EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech.

Kontaktní místo je také v pravidelném kontaktu s advokátní komorou (Bar Council) a Právnickou společností Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales), jakož i s orgány zastupujícími advokáty resp. právní zástupce a se zástupcem sítě evropských spotřebitelských center pro Spojené království, který je příslušný pro všechny jurisdikce Spojeného království. Předchozí setkání se uskutečnila rovněž s kontaktními osobami pro síť SOLVIT ve Spojeném království.

Poskytování informací

V Anglii a Walesu nejsou pro EJS k dispozici vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek, včetně (jak je uvedeno výše) na intranetu soudů. Kontaktní místo však spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují různé zdroje informací, včetně internetových stránek Soudní služby Jejího veličenstva, které poskytují občanům informace o zahájení řízení v případě přeshraničních nároků nebo o možné reakci, zejména informace týkající se nařízení o evropském exekučním titulu, o evropském platebním rozkazu a o evropském řízení o drobných nárocích. Kontaktní místo spolupracuje také se sítí evropských spotřebitelských center ve Spojeném království, která vypracovala příručku k nařízení o evropském řízení o drobných nárocích. Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích se využívají příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a o stránkách portálu e-justice.

Poslední aktualizace: 02/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.