Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Vnitrostátními kontaktními místy sítě jsou dva poradci v rámci oddělení pro mezinárodní justiční spolupráci ministerstva spravedlnosti, kteří zároveň oba vykonávají funkci zástupce ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou následující:

 • zajistit, aby místní soudní orgány obdržely obecné informace o právních nástrojích EU a mezinárodních právních nástrojích v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech,
 • poskytovat jiným kontaktním místům a orgánům, jakož i místním soudním orgánům svého členského státu informace nezbytné pro řádnou soudní spolupráci mezi členskými státy, a to za účelem pomoci při přípravě účinných žádostí o soudní spolupráci a navazování co nejvhodnějších přímých kontaktů,
 • poskytovat informace usnadňující uplatňování práva jiného členského státu, které je použitelné na základě nástroje EU nebo mezinárodního nástroje,
 • usilovat o vyřešení problémů, které mohou v souvislosti se žádostí o soudní spolupráci vyvstat,
 • usnadňovat koordinaci při zpracovávání žádostí o soudní spolupráci v dotčeném členském státě, zvláště pokud má být více žádostí soudních orgánů tohoto členského státu vyřízeno v jiném členském státě,
 • prostřednictvím internetových stránek sítě přispívat k obecné informovanosti veřejnosti o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie, o souvisejících právních nástrojích EU a mezinárodních právních nástrojích a o vnitrostátních právních předpisech členských států, zejména s ohledem na přístup ke spravedlnosti,
 • spolupracovat na organizaci setkání v rámci sítě a účastnit se jich,
 • asistovat při přípravě a aktualizaci informací pro veřejnost,
 • zajistit koordinaci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni,
 • každé dva roky vypracovat zprávu o svých činnostech, příp. včetně osvědčených postupů v rámci sítě, a předložit ji na setkání členů sítě a upozornit na možná zlepšení v rámci sítě.

Styčným soudcem sítě je soudce okresního soudu ve Viru, který zastupuje Estonsko rovněž v síti soudů zřízené Haagskou konferenci o mezinárodním právu soukromém. Úkolem styčného soudce je poskytovat soudním úředníkům poradenství v oblasti občanského a obchodního práva Evropské unie a sdílet v rámci sítě své zkušenosti s uplatňováním různých právních předpisů.

V roce 2011, když vstoupilo v platnost druhé rozhodnutí o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci, které rozšířilo činnosti sítě na profesní sdružení, se v Estonsku staly členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci následující orgány:

 • Estonská komora soudních vykonavatelů a svěřenských správců v úpadkovém řízení zastupující soudní vykonavatele a svěřenské správce v úpadkovém řízení,
 • Estonská advokátní komora zastupující advokáty a notáře.

Na setkáních zastupují první z těchto profesních organizací různí zástupci odborných a profesních subjektů, v závislosti na dotčeném tématu, a v roce 2022 bylo určeno zvláštní kontaktní místo.

Estonskou advokátní komoru zastupuje její ředitel.

Zástupci profesních sdružení jsou odpovědní za:

 • výměnu zkušeností a informací, pokud jde o účinné a praktické uplatňování právních nástrojů EU a mezinárodních nástrojů,
 • spolupráci při přípravě a aktualizaci informačních přehledů,
 • účast profesních sdružení na příslušných setkáních.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo přizve rovněž další vnitrostátní odborníky, aby na setkáních v rámci sítě přispěli svými zkušenostmi. Setkání se například zúčastnilo vedle styčného soudce i několik dalších soudců, zástupci ostatních ministerstev a Notářské komory, poradci Nejvyššího soudu, zástupci Rady na ochranu spotřebitele, členové fakultního sboru Univerzity v Tartu atp.

Poslední aktualizace: 25/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.