O síti

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa ve Finsku

Funkci kontaktních míst ve Finsku vykonávají dva určení úředníci, kteří jsou zaměstnanci oddělení mezinárodní právní pomoci na Ministerstvu spravedlnosti. Kontaktní místo je součástí jednotky, která funguje jako ústřední orgán ve smyslu několika právních předpisů EU a mezinárodních dohod v oblasti občanského a trestního práva. Kromě navazování kontaktů zahrnují povinnosti kontaktního místa i funkce ústředního orgánu a ostatní věci související se spoluprací v občanských věcech.

Kontaktní místo má zřízenu zvláštní e-mailovou adresu pro soudy a ostatní právní a správní orgány zapojené do justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, které potřebují praktickou pomoc s řešením problémů souvisejících s přeshraničními případy.

Kontaktní místo aktivně spolupracuje s vnitrostátními justičními orgány, advokáty a jinými právními odborníky. Úkoly kontaktního místa zahrnují šíření informací o právních předpisech v oblasti občanského a obchodního práva EU a o jejich praktickém uplatňování, stejně jako poskytování školení v souvisejících otázkách. Kontaktní místo rovněž pomáhá vnitrostátním justičním orgánům s problémy souvisejícími s přeshraničními žádostmi o pomoc a je aktivní v příslušných sítích a pracovních skupinách.

Finská advokátní komora byla jmenována členem sítě podle čl. 2 odst. 1 písm. e) zakládajícího rozhodnutí.

Stejně jako kontaktní místo a Finská advokátní komora i členové finské občanskoprávní sítě se podílejí na práci sítě (podrobnosti viz níže).

Finská vnitrostátní síť v přeshraničních občanskoprávních věcech

Vnitrostátní síť pro přeshraniční občanskoprávní věci byla ve Finsku zřízena v roce 2016.

Práce vnitrostátní sítě zahrnuje sdílení znalostí a zajišťování toku informací o občanskoprávních předpisech EU a souvisejících zdrojích informací mezi evropskou občanskoprávní sítí a finskými justičními orgány i jinými právními odborníky.

Do vnitrostátní sítě byli jmenováni zástupci místních soudů, odvolacích soudů, donucovacích orgánů, orgánu pro právní pomoc, Finské advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti. Kontaktní místo sítě ve Finsku koordinuje provoz sítě.

Vnitrostátní síť se schází dvakrát ročně. Zástupci vnitrostátní sítě se účastní zasedání a podílejí se na práci evropské občanskoprávní sítě.

Poslední aktualizace: 15/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.