Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Ve Francii náleží do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci soudci a státní zástupci (magistrats), advokáti, notáři a soudní komisaři (commissaires de justice). Síť je však otevřena všem právnickým profesím, které se o danou problematiku zajímají, zejména pokud se podílí na provádění práva Unie v občanských a obchodních věcech (soudní tajemníci (greffiers), vedoucí soudní kanceláře (directeurs des services des greffes), soudci a soudní tajemníci obchodních soudů).

Od vzniku sítě byl vždy francouzským kontaktním místem soudce nebo státní zástupce, který působí na ředitelství pro občanskoprávní záležitosti (Direction des affaires civiles et du Sceau) ministerstva spravedlnosti. Tento soudce nebo státní zástupce pracuje konkrétně v rámci odboru vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)), což je ústřední orgán k provádění řady nástrojů mezinárodní spolupráce v občanských a obchodních věcech. Toto kontaktní místo může poskytovat francouzským právníkům a dalším evropským členům sítě praktické odborné znalosti v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech a pomoc při řešení překážek v přeshraničních případech.

Francouzská síť je organizována na celostátní i místní úrovni. U každého odvolacího soudu (cour d'appel) ve Francii i u kasačního soudu (Cour de cassation) je určen „referenční soudce“. Jeho úkolem je usnadňovat spolupráci na místní úrovni a informovat soudce o zavádění nástrojů justiční spolupráce v občanských věcech, a zejména o právu EU. Referenční osoby na odvolacích soudech a kasačním soudě mohou rovněž hlásit národnímu kontaktnímu místu obtíže s uplatňováním evropských právních předpisů. Kontaktní místo zajistí, aby byly zprávy o těchto obtížích předány sekretariátu sítě v Evropské komisi.

Ostatní profese jsou členy sítě a podílejí se na jejích činnostech prostřednictvím svého vnitrostátního zastupujícího orgánu:

soudní komisaři (dříve soudní exekutoři (huissiers de justice)) jsou zastupováni Národní komorou soudních komisařů (Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ)),

advokáti jsou zastupováni Národní radou advokátních komor (Conseil national des barreaux (CNB)) a Delegací francouzských advokátních komor (Délégation des barreaux de France (DBF)), delegací CNB v Bruselu. Záložka na internetových stránkách DBF týkající se Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci uvádí řadu informací o zapojení sítě advokátů ve Francii,

notáři jsou zastupováni Nejvyšší notářskou radou (Conseil supérieur du notariat (CSN)).

Součástí sítě jsou mimo jiné také francouzští styční soudci a státní zástupci působící v zemích Evropské unie a dále ústřední orgány určené k provádění nástrojů spolupráce v občanských a obchodních věcech (například úřad pro vymáhání pohledávek na výživném (Bureau de recouvrement des créances alimentaires) při ministerstvu pro evropské záležitosti a zahraniční věci).

Díky grantu z programu Evropské komise Spravedlnost umožnil projekt CLUE „Connaître la législation de l’Union européenne“ (Znalost právních předpisů Evropské unie) podniknout řadu opatření ke zvýšení povědomí o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci ve Francii.

Projekt CLUE I v posledních letech umožnil: zaprvé zvýšit viditelnost nástrojů justiční spolupráce a práva Společenství (prostřednictvím měsíčního zpravodaje, videa o síti a zvláštní webové stránky na intranetu ministerstva) a zadruhé podporovat výměnu osvědčených postupů mezi odborníky z praxe (prostřednictvím vzdělávacích seminářů o mezinárodním právu soukromém v oblasti rodiny a praktických pokynů pro referenční soudce u odvolacího soudu). Nový projekt CLUE II, který byl zahájen v únoru 2021, pokračuje ve vytyčeném směru, s dalšími ambicemi (více seminářů, více témat, více nástrojů pro šíření práva Společenství) a s cílem sdílet osvědčené postupy s ostatními vnitrostátními sítěmi.

Jednou ročně se všichni členové francouzské sítě setkávají v Paříži, aby zhodnotili činnost sítě a vyměnili si informace o současném vývoji práva Unie v občanských a obchodních věcech.

Veškeré informace o francouzské síti naleznete na internetových stránkách justice.gouv.fr

Poslední aktualizace: 16/01/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.