Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

O síti

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Ve Francii náleží do evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech soudci (magistrats), advokáti, notáři a soudní vykonavatelé (huissiers de justice). Síť je však otevřena všem právnickým profesím, které se o danou problematiku zajímají, zejména pokud se podílí na provádění práva Unie v občanských a obchodních věcech (soudní tajemníci (greffiers), vedoucí soudní kanceláře (greffiers en chef), soudci a soudní tajemníci obchodních soudů).

Kontaktní osobou na národní úrovni je soudce (magistrats), který má zkušenosti z oblasti soudnictví a pracuje v ředitelství pro občanskoprávní záležitosti (Direction des affaires civiles et du Sceau) ministerstva spravedlnosti. Působí v rámci v rámci odboru evropského práva, mezinárodního práva soukromého a pomoci v občanských věcech (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile), což je zároveň ústřední orgán k provádění řady nástrojů mezinárodní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

U každého odvolacího soudu a u kasačního soudu se určí „referenční soudce“ (neboli „místní kontaktní osoba“). Má za úkol na místní úrovni pomáhat s řešením problémů týkajících se spolupráce zjištěných prostřednictvím sítě a informovat soudce o zavádění nástrojů soudní spolupráce v občanských věcech a obecněji o právu EU. Referenční osoby odvolacích soudů a kasačního soudu mohou problémy s použitím evropských právních předpisů oznámit národnímu kontaktnímu místu, které zajistí další kroky.

Soudní vykonavatele zastupuje Národní komora soudních vykonavatelů (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokáty zastupuje Delegace advokátních komor Francie (Délégation des barreaux de France) (delegace Národní rady advokátních komor (Conseil national des barreaux) v Bruselu).

Notáře zastupuje Národní komora notářů (Chambre nationale des notaires).

Součástí sítě jsou také francouzští styční soudci (magistrats) působící v zemích Evropské unie a dále ústřední orgány určené k provádění nástrojů spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Jednou ročně v termínu blízkém evropskému dni soudnictví se všichni členové francouzské sítě setkají v Paříži, kde informují o činnostech sítě a o současném vývoji práva v Unii a jeho provádění v občanských a obchodních věcech.

Poslední aktualizace: 08/08/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.