Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Vzhledem ke spolkovému uspořádání Německa existují vedle spolkového kontaktního místa Evropské soudní sítě (dále jen „sít“) také kontaktní místa jednotlivých zemí. Spolkové kontaktní místo je zřízeno na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Zemská kontaktní místa jsou v závislosti na konkrétní organizační struktuře dané země zřízena buď při soudech (Bavorsko – Vrchní zemský soud Mnichov [Oberlandesgericht München], Brémy – zemský soud Brémy [Landgericht Bremen], Hamburk – okresní soud v Hamburku [Amtsgericht Hamburg], Hesensko – vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem [Oberlandesgericht Frankfurt am Main], Dolní Sasko – vrchní zemský soud v Celle [Oberlandesgericht Celle], Severní Porýní-Vestfálsko – vrchní zemský soud v Düsseldorfu [Oberlandesgericht Düsseldorf] a Sasko – vrchní zemský soud v Drážďanech [Oberlandesgericht Dresden]), nebo při ministerstvech spravedlnosti (Landesjustizministerium). V Německu je celkem 17 kontaktních míst sítě. Spolkové kontaktní místo je odpovědné, kromě odpovídání na příchozí dotazy a vyřizování odchozích dotazů, za koordinaci národní sítě a organizování akcí, jako je například Evropský den spravedlnosti či setkání se členy německé sítě.

Úkoly jsou mezi zemská kontaktní místa a spolkové kontaktní místo rozdělovány interně. Spolkové kontaktní místo zodpovídá za dotazy týkající se německého občanského či obchodního práva a organizace soudů. Dotazy týkající se konkrétních případů zodpovídá kontaktní místo v zemi, v níž se případ projednává. Všechna německá kontaktní místa mají nicméně stejný status – na každé z těchto 17 kontaktních míst je tedy možné se obrátit s jakýmkoliv dotazem a spolkové kontaktní místo může ve výjimečných případech rovněž poskytnout pomoc v souvislosti s konkrétním případem. Díky internímu systému rozdělování úkolů je zajištěno, že případem se bude zabývat to nejvhodnější kontaktní místo.

Kromě kontaktních míst jsou k dispozici čtyři soudci či soudkyně, kteří poskytují pomoc a podporu německým soudům v oblastech upravených nařízením (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa). Jejich povinnosti jsou rovněž interně přidělovány jednotlivým zemím. Dotazy ze stran veřejnosti mohou být podány ke kterémukoliv z těchto čtyř soudců. Jestliže je to nezbytné, osoba, která dotaz učinila, bude bezprostředně odkázána k nejvhodnějšímu pomocnému soudci, a to jednak na základě interního rozdělení úkolů, jednak jazykové vybavenosti, zvláštních kompetencí a odbornosti týkající se daného případu.

Za právní pomoc mezi Německem a Francií navíc zodpovídá styčná úřednice na francouzském ministerstvu spravedlnosti. Vyvstanou-li v jednotlivých případech problémy s francouzskými žádostmi o právní pomoc nebo je-li třeba zprostředkovat obsah francouzských právních předpisů, může být (kromě obvyklého postupu přes kontaktní místa) požádána o asistenci i německá styčná úřednice.

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009 jmenovalo Německo Spolkovou advokátní komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovou notářskou komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových právníků (Patentanwaltskammer), Německou advokátní komoru (Deutscher Anwaltverein), Sdružení německých soudních exekutorů (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a nově v roce 2014 Sdružení německých soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger) za členy sítě.

Mezi ostatní členy sítě v Německu patří ústřední orgány stanovené nařízením (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nařízení o doručování písemností) a nařízením (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (nařízení o dokazování). Tyto ústřední orgány a státní justiční aparát poskytují soudům aktuální informace o právní pomoci v občanskoprávních věcech. Přijímají rovněž dodatečná opatření a poskytují soudům podporu při doručování písemností a při dokazování v případech s přeshraničním prvkem. Kromě toho jsou ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (nařízení Brusel IIa) a ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (nařízení o vyživovacích povinnostech) také členy sítě.

Podrobnější informace o síti v Německu a seznam kontaktních údajů naleznete na stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh)

Poslední aktualizace: 20/09/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.