O síti

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Vzhledem ke spolkovému uspořádání Německa existuje vedle spolkového kontaktního místa Evropské justiční sítě (EJS) také vždy jedno tzv. zemské kontaktní místo v každé spolkové zemi. Spolkové kontaktní místo je zřízeno na Spolkovém úřadu pro spravedlnost (Bundesamt für Justiz). Zemská kontaktní místa jsou v závislosti na konkrétní organizační struktuře dané spolkové země zřízena buď při soudech (Bavorsko – Vrchní zemský soud v Mnichově [Oberlandesgericht München], Brémy – Zemský soud v Brémách [Landgericht Bremen], Hamburk – Obvodní soud v Hamburku [Amtsgericht Hamburg], Hesensko – Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem [Oberlandesgericht Frankfurt am Main], Dolní Sasko – Vrchní zemský soud v Celle [Oberlandesgericht Celle], Severní Porýní-Vestfálsko – Vrchní zemský soud v Düsseldorfu [Oberlandesgericht Düsseldorf] a Sasko – Vrchní zemský soud v Drážďanech [Oberlandesgericht Dresden]), nebo při zemských ministerstvech spravedlnosti (Landesjustizministerium). V Německu je tedy celkem 17 kontaktních míst EJS. Spolkové kontaktní místo je kromě vyřizování příchozích a odchozích žádostí odpovědné za koordinaci národní sítě a organizaci akcí, jako je například Evropský den spravedlnosti či setkání členů německé EJS.

Úkoly jsou mezi zemská kontaktní místa a spolkové kontaktní místo rozděleny interně. Spolkové kontaktní místo zodpovídá dotazy týkající se obecně obsahu německého občanského či obchodního práva a organizace soudů. Dotazy týkající se konkrétních řízení zodpovídá zpravidla zemské kontaktní místo ve spolkové zemi, v níž dané soudní řízení probíhá. Všechna německá kontaktní místa mají nicméně stejný status – na každé z těchto 17 kontaktních míst je tedy možné se obrátit s jakýmkoli dotazem a v individuálních případech může pomoc v souvislosti s konkrétním řízením poskytnout rovněž spolkové kontaktní místo. Díky výše popsanému internímu rozdělení úkolů je zajištěno, že dotaz zodpoví vždy věcně nejpříslušnější kontaktní místo.

Kromě kontaktních míst jsou německým soudům v oblastech upravených nařízením (EU) 2019/1111 (nařízení Brusel IIb) nápomocni čtyři soudci, jejichž příslušnost je na základě interního ujednání rovněž rozdělena podle jednotlivých spolkových zemí. Externí dotazy mohou být směřovány na kteréhokoli z těchto čtyř soudců. V případě potřeby je dotaz neprodleně dále postoupen příslušnému soudci, a to jednak s přihlédnutím k internímu rozdělení úkolů a jednak k jazykovým znalostem, zvláštním kompetencím a odbornosti týkající se dané věci.

Pro právní pomoc mezi Německem a Francií je navíc k dispozici německý styčný úředník na francouzském Ministerstvu spravedlnosti. Vyvstanou-li v jednotlivých případech problémy s francouzskými žádostmi o právní pomoc nebo je-li třeba zprostředkovat obsah francouzských právních předpisů, může být (kromě obvyklého postupu přes kontaktní místa) požádán o asistenci i německý styčný úředník.

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, jmenovalo Německo členy EJS Spolkovou advokátní komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovou notářskou komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových právníků (Patentanwaltskammer), Německý advokátní spolek (Deutscher Anwaltverein), Německý svaz soudních vykonavatelů (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a Německý svaz vyšších soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Mezi další členy EJS v Německu patří ústřední orgány podle nařízení (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nařízení o doručování písemností) a podle nařízení (EU) 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (nařízení o dokazování). Tyto ústřední orgány a rovněž zemské justiční správy poskytují soudům průběžně informace v oblasti právní pomoci v občanskoprávních věcech, další vzdělávání a rovněž podporu při doručování písemností a při dokazování ve věcech s přeshraničním prvkem. Kromě toho jsou členy EJS také ústřední orgán podle nařízení (EU) 2019/1111 (nařízení Brusel IIb) a ústřední orgán podle nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (nařízení o vyživovacích povinnostech).

Podrobnější informace o EJS v Německu a o kontaktních osobách jsou k dispozici na internetových stránkách Spolkového úřadu pro spravedlnost (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Poslední aktualizace: 02/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.