O síti

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Struktura sítě

Počet kontaktních míst: Určeno bylo dvacet dva kontaktních míst. Devatenáct z nich jsou soudci, kteří jsou součástí vnitrostátní sítě a kteří souběžně vykonávají své soudní funkce. Ve třech případech se jedná o úředníky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv, konkrétně odboru mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, které funguje jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Brusel IIa) (jež doplňuje Haagskou úmluvu z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí), nařízení Rady (ES) č. 4/2009 (vyživovací povinnosti) a směrnice 2002/8/ES (právní pomoc) a rovněž jako ústřední orgán pro účely nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (dokazování) a (ES) č. 1393/2007 (doručování soudních a mimosoudních písemností).

Vnitrostátní síť: Byla zřízena neformální vnitrostátní síť s centralizovanou strukturou, jejímiž hlavními součástmi jsou ústřední orgán, soudci z Atén a tři zástupci právnických povolání (sdružení advokátů, exekutorů a notářů). Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech odpovídá za sledování práce Evropské justiční sítě a koordinaci činnosti kontaktních míst na vnitrostátní úrovni, pokud jde o povinnosti Řecka v rámci EJS a obsah vyvěšený na portálu evropské e-justice. Vnitrostátní kontaktní místa v rámci sítě přispívají k vyhotovení informativních přehledů, aktualizaci formálních oznámení Řecka týkajících se právních předpisů EU o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, vyplňování dotazníků pocházejících od EJS nebo jiných subjektů EU a odpovídání na dotazy ostatních kontaktních míst nebo orgánů v EU, které se týkají zejména uplatňování právních předpisů EU v Řecku.

Konají se pravidelné schůzky, které koordinuje odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech, obvykle dvakrát až čtyřikrát ročně. Účelem těchto schůzek je výměna názorů, zkušeností a informací. Pořad jednání se zaměřuje většinou na témata projednávaná na schůzkách EJS na evropské úrovni, záležitosti, které se mohou vyskytnout při uplatňování právních předpisů EU (nařízení a směrnic) na vnitrostátní úrovni, a povinnosti Řecka v rámci EJS a portálu evropské e-justice, jak bylo zmíněno výše.

Šíření informací veřejnosti

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv obsahují zvláštní odkaz na EJS. Probíhá práce za účelem aktualizace internetových stránek tak, aby poskytovaly úplný a jednoznačný popis úlohy a užitečnosti EJS v souvislosti s právními předpisy EU týkajícími se justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Na vnitrostátní úrovni jsou informace o právních předpisech EU týkajících se občanských a obchodních věcí šířeny prostřednictvím distribuce tištěných materiálů EJS a pořádáním seminářů a jednodenních akcí v Aténách i ostatních řeckých městech, které se týkají vývoje evropských právních předpisů v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech a jejich dopadu na vnitrostátní úrovni (členové vnitrostátní sítě se těchto akcí někdy účastní jako hlavní řečníci). Tyto akce se konají pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a rovněž advokátních komor z celé země, Národní školy pro soudce, Státní legislativní rady, organizací působících v oblasti občanského a obchodního práva atd.

Evropský den spravedlnosti je jednodenní akce, která slouží k „zalarmování“ evropských právníků a zahájení dialogu o pokroku legislativních podnětů EU; v minulých letech se konal téměř každoročně, a to pod záštitou Ministerstva spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv.

Poslední aktualizace: 11/12/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.