O síti

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

V Maďarsku funguje jako kontaktní místo odbor mezinárodního práva soukromého na Ministerstvu spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), přičemž několik úředníků v rámci odboru plní příslušné úkoly vedle svých ostatních povinností.

Jako ústřední orgány jsou členy sítě Ministerstvo spravedlnosti (odbor mezinárodního práva soukromého) a Ministerstvo lidských zdrojů (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Členy sítě jsou rovněž Úřad Národní soudní rady (Országos Bírósági Hivatal) jako další justiční orgán, Maďarská národní notářská komora (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátní komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) jako profesní sdružení. Zástupci členů se pravidelně účastní zasedání sítě, a to podle pořadu jednání na zasedání.

Maďarsko nemá oficiální vnitrostátní síť maďarských členů Evropské justiční sítě. Spolupráce mezi členy se uskutečňuje ad hoc a v případě potřeby.

Zdroje obsahující praktické informace o justiční spolupráci v občanských věcech v rámci EU a se třetími státy, které připravil odbor mezinárodního práva soukromého při Ministerstvu spravedlnosti, jsou k dispozici zde.

Poslední aktualizace: 12/12/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.