O síti

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Jako kontaktní místo v Maďarsku působí odbor mezinárodního práva soukromého (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) Ministerstva spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium), jehož několik zaměstnanců plní mimo jiné související úkoly.

Součástí sítě jsou jakožto ústřední orgány Ministerstvo spravedlnosti (odbor mezinárodního práva soukromého) a Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium). Členy sítě jsou Národní justiční kancelář (Országos Bírósági Hivatal) jakožto soudní orgán a Maďarská národní komora notářů (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Maďarská advokátní komora (Magyar Ügyvédi Kamara) a Maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar) jakožto profesní organizace. Zástupci členů se pravidelně účastní zasedání sítě, samozřejmě v závislosti na programu zasedání.

V Maďarsku neexistuje žádná formalizovaná vnitřní síť maďarských členů sítě. V případě potřeby probíhá spolupráce mezi členy případ od případu.

Materiály vypracované odborem mezinárodního práva soukromého Ministerstva spravedlnosti obsahující praktické informace o justiční spolupráci v občanských věcech v rámci EU a se třetími zeměmi jsou k dispozici zde.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.