O síti

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa

V Irsku existují dva typy kontaktních míst. Jedním z nich jsou okresní a obvodní soudy (District a Circuit Courts), druhým pak jsou vyšší soudy, například Vrchní soud, Odvolací soud a Nejvyšší soud (High Court, Court of Appeal a Supreme Court). Kontaktní místa spolu úzce spolupracují na záležitostech, které se týkají sítě. Kontaktní místa v Irsku jsou soustředěna v Soudní službě v Dublinu. I když je každá jurisdikce samostatná, činnosti těchto kontaktních míst, která odpovídají výhradně za síť v jejich ředitelstvích, se vzájemně překrývají. Dotazy prostřednictvím Evropské justiční sítě (EJS) je nutné směrovat na příslušné kontaktní místo zřízené pro dotčenou jurisdikci. Kontaktní místa pracují v samostatných úřadech, ale v rámci ředitelství Soudní služby Irska v Dublinu. Práce sítě je kombinována s dalšími úkoly. Kontaktní místo ale může při řešení otázek sítě požádat o pomoc a asistenci další spolupracovníky. Kontaktní místa udržují pravidelný kontakt s členy EJS v Irsku prostřednictvím e-mailu, telefonu a osobních setkání, a to včetně ústředních orgánů; ředitele provozu Vrchního a Nejvyššího soudu a ředitele pro reformu a vývoj Soudní služby [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]; a úředníků Ministerstva spravedlnosti a reformy práva [členové uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. d)]. Kontaktní místa také pravidelně komunikují s pověřeným členem justice ohledně vývoje EJS.

Fungování EJS v Irsku

V Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť.  Existuje zde síť osob, které jsou odborníky na určité oblasti politiky, a na ně se může kontaktní místo obracet s dotazy.

Kontaktní místo by mělo úzce spolupracovat s ostatními osobami, které jsou členy širší sítě v Irsku, mezi něž patří celá řada soudců s odbornou kvalifikací v konkrétních oblastech práva nebo s odpovědností za činnosti v rámci mezinárodního styku. Kontaktní místa lze kontaktovat e-mailem. Kontaktní místo zajišťuje, aby před příslušnými setkáními sítě byli konzultováni příslušní odborníci v oblasti politiky, správy a soudnictví a aby byly případně rozesílány zápisy ze setkání a příslušné body akčního plánu.

Kontaktní místo je dále v pravidelném kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti, a to pokud jde o politické záležitosti, a s Ústředním orgánem pro péči o rodinu a přeshraniční otázky.

Poskytování informací

V Irsku není zřízena národní internetová stránka EJS. Informace jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek Soudní služby a jiných existujících stránek zřízených pro různá ministerstva v Irsku. Při sdělování různých zdrojů informací členským státům EJS a síti EJS spolupracuje kontaktní místo s ostatními osobami a dalšími ministerstvy.

Poslední aktualizace: 12/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.