Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktními místy národní sítě jsou ředitel a právník odboru pro mezinárodní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti, kteří plní rovněž funkce zástupců ústředního orgánu. Hlavní funkce kontaktních míst jsou tyto:

– zajišťovat, aby místní justiční orgány dostávaly všeobecné informace o nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a poskytovat informace nezbytné pro úspěšnou spolupráci justičních orgánů mezi členskými státy, které jim pomohou při vypracovávání žádostí o právní pomoc v rámci proveditelných právních pravomocí,

– hledat řešení otázek, které mohou vznikat v souvislosti s žádostmi o justiční spolupráci,

– využívat webové stránky sítě k lepšímu informování široké veřejnosti o spolupráci justičních orgánů v občanských a obchodních věcech v Evropské unii a o příslušných nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích,

– spolupracovat při pořádání zasedání členů sítě a účastnit se jich,

– pomáhat při vypracovávání a aktualizaci informací určených pro širokou veřejnost,

– zajišťovat spolupráci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni.

V závislosti na projednávaném tématu kontaktní místo také vybízí odborníky z jiných institucí, aby se na zasedáních členů sítě podělili o své zkušenosti. Taková setkání a kontaktní místo například navštívilo několik soudců, zástupců ministerstva spravedlnosti působících v různých oblastech působnosti, notářů, certifikovaných mediátorů, zástupců garančního fondu pro výživné, zástupců komory exekutorů a akademických pracovníků.

Poslední aktualizace: 24/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.