O síti

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Funkci vnitrostátního kontaktního místa sítě a zástupce ústředního orgánu vykonává odbor pro mezinárodní spolupráci ministerstva spravedlnosti (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Hlavní úloha kontaktních míst:

– zajistit, aby místní justiční orgány dostávaly obecné informace o nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, a také poskytovat informace nezbytné pro úspěšnou justiční spolupráci mezi členskými státy s cílem pomoci jim při přípravě vykonatelných žádostí o soudní pomoc,

– usilovat o vyřešení problémů, které mohou v souvislosti se žádostí o soudní spolupráci vyvstat,

– napomáhat při informování veřejnosti o soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech v Evropské unii a o příslušných nástrojích Společenství a mezinárodních nástrojích prostřednictvím internetových stránek sítě,

– spolupracovat a podílet se na organizaci setkání sítě,

– přispívat k přípravě a aktualizaci informací určených veřejnosti,

– zajistit spolupráci mezi členy sítě na vnitrostátní úrovni.

V závislosti na projednávaném tématu zve kontaktní místo na setkání sítě také odborníky z jiných institucí, aby se podělili o své zkušenosti. Spolu s kontaktními místy se setkání účastnilo například několik soudců, zástupců ministerstva spravedlnosti z různých odvětví, notářů, certifikovaných mediátorů, zástupců správy Záručního fondu pro poskytování výživného (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), zástupců Rady soudních vykonavatelů (Tiesu izpildītāju padome) a akademických pracovníků.

Ministerstvo spravedlnosti a Evropská komise uzavřely dne 11. ledna 2023 smlouvu o realizaci projektu „Posílení kapacity lotyšské vnitrostátní sítě soudní spolupráce v rámci EJS“ (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (projekt LVJUCO). Projekt podpoří soudní spolupráci mezi příslušnými orgány a zvýší povědomí veřejnosti o vnitrostátní soudní síti.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.