O síti

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní osobou pro Evropskou justiční síť pro občanské a obchodní věci je právník ve skupině pro mezinárodní právo v rámci ministerstva spravedlnosti, který vykonává rovněž funkce ústředního nebo příslušného orgánu v souladu s nástroji EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech. Kromě těchto funkcí plní kontaktní osoba také funkce v souvislosti s justiční spoluprací v trestních věcech, jak je stanoveno v nástrojích EU i v mezinárodních mnohostranných a dvoustranných smlouvách, a účastní se rovněž činnosti pracovních skupin Rady Evropské unie a Evropské komise, které se zabývají občanskými věcmi.

V Litvě nebyla zřízena formální vnitrostátní justiční struktura spojující vnitrostátní členy sítě. Spolupráce a komunikace, která se týká záležitostí souvisejících se sítí, se obvykle uskutečňuje ad hoc prostřednictvím elektronické pošty.

Informace poskytované Evropskou komisí ohledně zasedání sítě a jiných otázek týkajících se činnosti sítě přijímá kontaktní osoba pro síť jmenovaná v rámci ministerstva spravedlnosti, která tyto informace poté předává příslušným vnitrostátním orgánům nebo soudům (prostřednictvím Státní správy soudů), a to v závislosti na dané záležitosti nebo předmětu zasedání. To zajišťuje, aby se informace a otázky týkající se sítě dostaly příslušnému subjektu.

V případě potřeby zůstávají kontaktní osoba a zástupci příslušných vnitrostátních orgánů a soudů v kontaktu a řeší problémy nejen prostřednictvím elektronické pošty, nýbrž i po telefonu. Kontaktní osoba odpovídá na dotazy předložené kontaktními osobami v jiných zemích buď osobně, nebo je neprodleně předá příslušnému orgánu, aby mohl zaslat odpověď; kontaktní osoba koordinuje rovněž zaslání odpovědi kolegovi, který dotaz položil. Kontaktní osoba je také nápomocna soudům při zodpovídání praktických otázek týkajících se spolupráce s ostatními členskými státy, které se objeví v průběhu jejich činnosti, a za účelem vyhledání příslušných informací odkazuje zástupce soudů nebo žadatele na příslušnou část portálu e‑justice.

V Litvě jsou členy sítě a/nebo ústředními orgány odpovědnými za plnění funkcí stanovených v nařízení ministerstvo spravedlnosti (a jeho příslušná interní oddělení), styční soudci, Státní správa soudů, Odbor státem zaručené právní pomoci, Státní služba pro ochranu práv dětí a adopce, Exekutorská komora Litevské republiky, Notářská komora Litevské republiky a pobočka Rady státního fondu sociálního pojištění v Mažeikiai.

Poslední aktualizace: 10/04/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.