O síti

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa a členové Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (dále jen „síť“) v Lucembursku:

Kontaktní místa

– Kontaktní místo určené na Nejvyšším státním zastupitelství podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a plnící úkoly „soudní spolupráce“ vyplývající z čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 2 písm. a) až c), čl. 5 odst. 3 a 4 rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009 ze dne 18. června 2009.

Soudce či státní zástupce (magistrat) nejvyššího státního zastupitelství vyřizuje žádosti o informace, jakož i žádosti týkající se soudní spolupráce v rámci sítě.

Kontaktní místo u nejvyššího státního zastupitelství má rovněž funkci ústředního orgánu, zejména v souvislosti s nařízením (ES) č. 4/2009 a Haagskou úmluvou z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů.

– Kontaktní místo určené na Ministerstvu spravedlnosti plnící úkoly správní povahy podle čl. 3 odst. 1 písm. b), čl. 5 odst. 2 písm. d) a e), čl. 5 odst. 3 a 4 a článků 14, 15,18 rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009 ze dne 18. června 2009.

Toto kontaktní místo zajišťuje následná správní opatření, koordinaci a komunikaci s Evropskou komisí, zejména se sekretariátem sítě, jakož i se členy sítě na vnitrostátní úrovni.

Členové sítě

– Znalci jmenovaní v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

– Profesní komory určené v souladu s články 2 a 5a rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009 ze dne 18. června 2009:

  • Soudní vykonavatelé (huissiers de justice) zastoupení Komorou soudních vykonavatelů Lucemburského velkovévodství (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg).
  • Advokáti (avocats) zastoupení lucemburskou advokátní komorou (Barreau de Luxemboura) a advokátní komorou Diekirch (Barreau de Diekirch).
  • Notáři (notaires) zastoupení notářskou komorou Lucemburského velkovévodství (Chambre des notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Interakce mezi kontaktními místy a členy sítě:

Lucembursko nemá na vnitrostátní úrovni žádnou formalizovanou síť.

Členové sítě jsou zváni na zasedání sítě na základě pořadu jednání.

Výměna informací a koordinace mezi členy a kontaktními místy sítě probíhá elektronickou cestou nebo telefonicky.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.