O síti

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Na Maltě existují tři (3) kontaktní místa sítě EJS. Koordinace mezi těmito kontaktními místy je zajištěna tím, že zmíněná kontaktní místa působí v rámci téhož úřadu a jsou trvale ve vzájemném styku ohledně všech záležitostí vyplývajících z fungování sítě na Maltě. Tato kontaktní místa zřídila systémy vzájemné spolupráce, které zajišťují větší efektivnost fungování sítě, zejména co se týká poskytování informací soukromým právníkům, kteří požadují informace.

O vnitrostátní síti

  • Právní pomoc

Odesílajícím a přijímajícím orgánem v oblasti právní pomoci je advokát pro právní pomoc, který působí na podatelně občanskoprávních soudů v soudních budovách na adrese Republic Street, Valletta, Malta.

  • Doručování písemností

V oblasti doručování písemností působí jako odesílající i přijímající subjekt Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) nacházející se na adrese The Palace, St. George's Square, Valletta jakožto ústřední orgán. Úřad nejvyššího státního zástupce zajišťuje zasílání formulářů žádostí a přijímání písemností k doručení od zahraničních odesílajících subjektů, přičemž tyto písemnosti jsou poté předány pověřené osobě na soudech za účelem jejich doručení podle maltských procesních právních předpisů vztahujících se na doručování písemností.

V rámci své činnosti při doručování písemností je Úřad nejvyššího státního zástupce jakožto odesílající anebo přijímající subjekt až do uskutečnění doručení rovněž ve styku se žadateli anebo jejich právním zástupcem.

  • Drobné nároky

Příslušným soudem v této oblasti je Tribunál pro drobné nároky (Small Claims Tribunal), který působí v soudních budovách ve Vallettě. Opravné prostředky proti rozhodnutím tohoto tribunálu pak projednává odvolací soud ve své vyšší příslušnosti, který rovněž působí v soudních budovách ve Vallettě.

Příslušný orgán v každém jednotlivém případě závisí na místu bydliště osoby, vůči níž je výkon navrhován. Pro otázky výkonu a pro účely článku 23 je podle čl. 10 odst. 4 zákona o Tribunálu pro drobné nároky (kapitola 380 sbírky zákonů Malty) příslušný smírčí soud (Court of Magistrates) pro Maltu a smírčí soud (Court of Magistrates) pro ostrov Gozo.

  • Dokazování

Ústředním orgánem je Úřad nejvyššího státního zástupce (Office of the Attorney General) ve Vallettě.

Dožádanými soudy jsou:

  1. první dvůr občanskoprávního soudu (Civil Court, First Hall)
  2. občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) (Civil Court, Family Section)
  3. smírčí soud (Court of Magistrates) (Malta)
  4. smírčí soud (Court of Magistrates) (Gozo) (vyšší příslušnost) nebo (nižší příslušnost)

Soudy jsou příslušné pro vyřizování žádostí podaných podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.

Poslední aktualizace: 22/05/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.