O síti

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa a členové sítě v Nizozemsku

V Nizozemsku bylo určeno ústřední kontaktní místo, a to na Ministerstvu bezpečnosti a spravedlnosti. Kontaktní místo bylo určeno rovněž pro otázky příslušnosti.

Spolu s kontaktními místy jsou členy sítě taktéž profesní sdružení pro svobodná právnická povolání (advokáti, notáři a exekutoři).

Na základě různých nařízení (včetně nařízení (ES) č. 2201/2003, nařízení (ES) č. 4/2009 a nařízení (ES) č. 1393/2001) jsou členy sítě i ústřední orgány.

Komunikace s Evropskou komisí (v tomto případě sekretariátem Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci) se obvykle uskutečňuje prostřednictvím ústředního kontaktního místa. To v případě potřeby zajišťuje předání informací a dotazů příslušnému orgánu.

Kontaktní místa a členové sítě, zejména ústřední orgány, často komunikují přímo jak mezi sebou, tak s kontaktními místy a členy sítě v ostatních členských státech.

Členové jsou na zasedání sítě zváni podle témat na pořadu jednání.

Nizozemská kontaktní místa a členové sítě pořádají rovněž výroční zasedání, které představuje příležitost k projednání činnosti sítě a přezkoumání oblastí, v nichž by bylo možno zlepšit vzájemnou komunikaci.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.