V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

O síti

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož je každá jurisdikce samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst, z nichž každé má výlučnou odpovědnost za síť v příslušné jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo funguje v rámci Ministerstva spravedlnosti Severního Irska. Kontaktní místo se nevěnuje záležitostem týkajícím se sítě na plný úvazek, při řešení záležitostí týkajících se sítě však může požádat o pomoc řadu svých kolegů v příslušné oblasti činnosti a politiky. Činnost sítě je spojena s řadou dalších úkolů.

Fungování EJS v Severním Irsku

V Severním Irsku neexistuje formální vnitrostátní síť. V rámci ministerstva spravedlnosti však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky. Kontaktní místo navázalo rovněž řadu kontaktů v jiných příslušných ministerstvech, na něž se může obrátit s dotazy, které nespadají do působnosti ministerstva, v jehož rámci je kontaktní místo zřízeno. Jelikož je Severní Irsko malou jurisdikcí, má kontaktní místo zavedenou síť interních kontaktů, které mohou pomoci s většinou dotazů a obdržených žádostí o informace.

Nejúčinnější způsob předávání žádostí a informací je prostřednictvím e-mailu. To umožňuje předávání zpráv, zejména externím kontaktům, rychle a v plném rozsahu, čímž je zajištěno, že příslušní pracovníci mají potřebné informace, které jim pomohou při zodpovídání dotazů.

Kontaktní místo zajišťuje, aby po obdržení dotazů a před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v příslušné oblasti politiky, správy nebo práva. Zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Poskytování informací

Pro EJS v Severním Irsku nejsou k dispozici žádné vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek. Stále více se odkazuje na evropský justiční portál. Kontaktní místo spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují zdroje informací, včetně Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), neboť její veřejné internetové stránky obsahují informace týkající se činnosti sítě, například informace o výkonu zahraničních soudních rozhodnutí, o evropském řízení o drobných nárocích a platebním příkazu atd. Informace o evropském řízení o drobných nárocích obsahují rovněž internetové stránky vlády Severního Irska (http://www.nidirect.gov.uk).

Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích jsou využívány příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a stránkách evropského justičního portálu.

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.