O síti

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

V Polsku existuje 12 kontaktních míst Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Jedno kontaktní místo se nachází na ministerstvu spravedlnosti a další kontaktní místa se nacházejí na jedenácti krajských soudech a zahrnují příslušnost vyšších odvolacích soudů (dále jen „soudní kontaktní místa“).

Kontaktní místo na ministerstvu spravedlnosti odpovídá na dotazy ohledně polského občanského a obchodního práva a předává příslušnému soudnímu kontaktnímu místu otázky týkající se vyřízení žádosti o vzájemnou právní pomoc, pokud nebyla daná otázka postoupena přímo soudnímu kontaktnímu místu.

Kontaktní místo na ministerstvu spravedlnosti dostává od Evropské komise informace o zasedáních sítě a dalších záležitostech a poté je podle dané problematiky nebo tématu zasedání předává příslušným vnitrostátním orgánům nebo soudům.

Koordinaci činností kontaktních míst v Polsku zajišťuje ministerstvo spravedlnosti.

Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci tvoří i soudci-koordinátoři pro mezinárodní spolupráci a lidská práva v občanských věcech, kteří pomáhají osobám působícím jako soudní kontaktní místa. Soudci-koordinátoři plní své úkoly na všech soudech, které spadají do příslušnosti daného krajského soudu, tj. na krajském soudě a příslušných okresních soudech, případně také na odvolacím soudě, pokud se takový soud nachází v rámci příslušnosti krajského soudu.

Členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou rovněž ústřední orgány uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění), stejně jako ústřední orgán ve smyslu nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) a ústřední orgán ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.

Poslední aktualizace: 15/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.