Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

O síti

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místo

Portugalsko ustavilo kontaktní místo pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Funkci kontaktního místa vykonává soudce, kterého na základě výběrového řízení jmenuje Nejvyšší soudní rada (Conselho Superior da Magistratura).

Národní síť

Národní síť tvoří: ústřední orgány podle právních nástrojů EU, jiných nástrojů mezinárodního práva, kterými je Portugalsko vázáno, nebo vnitrostátních právních předpisů v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; správní orgány odpovědné za oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech a profesní organizace zastupující právníky přímo zapojené do vymáhání mezinárodních právních nástrojů a právních nástrojů EU týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Národní síť nezahrnuje styčné soudce ani odborníky.

Národní členové sítě

Vedle kontaktního místa se národní struktura skládá ze třinácti členů:

 • Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generální ředitelství pro znovuzačlenění a vězeňskou službu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Správa rejstříků a notářských věcí (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Úřad pro finanční a majetkovou správu soudnictví (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada smírčích soudců (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Správa sociálního zabezpečení (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komise na ochranu obětí trestného činu (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • soudce mezinárodní sítě soudců Haagské konference (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Advokátní komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora advokátů a soudních vykonavatelů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notářská komora (Ordem dos Advogados)
 • Nejvyšší státní zastupitelství (Procuradoria-Geral da República)

Ústřední orgány

Z výše uvedených národních členů jsou ústředními orgány nebo subjekty příslušnými pro plnění určitých úkolů stanovených právními předpisy Unie tyto:

Generální ředitelství pro správu soudnictví – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008
 • nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020
 • nařízení (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020
 • Haagská úmluva z roku 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů
 • Newyorská úmluva z roku 1956 o vymáhání výživného v cizině

Generální ředitelství pro znovuzačlenění a vězeňskou službu – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019
 • Haagská úmluva z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Haagská úmluva z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Správa rejstříků a notářských věcí – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012

Správa sociálního zabezpečení  – Ministerstvo solidarity a sociálního zabezpečení (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • směrnice 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003

Komise na ochranu obětí trestného činu – Ministerstvo spravedlnosti

 • směrnice 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004

Nejvyšší státní zastupitelství

 • Haagská úmluva z roku 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Koordinace národní sítě v rámci nehierarchizované struktury

Portugalská národní síť nemá hierarchizovanou strukturu. Koordinace, kterou zajišťuje kontaktní místo, je založena na dobrovolné spolupráci národních členů. Národní členové se pravidelně účastní čtvrtletních setkání organizovaných kontaktním místem. Kdykoliv provádění právních předpisů Unie vyžaduje úpravy ve vnitrostátním systému, proběhne jednání, jehož se účastní pouze dotčení národní členové.

Síť nezahrnuje odborníky. Jestliže konkrétní záležitost vyžaduje stanovisko odborníka, kontaktní místo si na dobrovolné a neformální bázi vyžádá spolupráci nejvhodnějšího vnitrostátního orgánu. Kontaktní místo pravidelně vyzývá všechny národní členy, aby v konkrétních oblastech své působnosti v rámci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech spolupracovali.

Poslední aktualizace: 10/08/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.