O síti

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místo

Portugalsko ustavilo kontaktní místo pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Funkci kontaktního místa vykonává soudce, kterého na základě výběrového řízení jmenuje Nejvyšší soudní rada (Conselho Superior da Magistratura).

Vnitrostátní síť

Vnitrostátní síť je tvořena ústředními orgány v souladu s právními nástroji EU, jinými nástroji mezinárodního práva, kterými je Portugalsko vázáno, nebo vnitrostátními právními předpisy v oblasti soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; správními orgány odpovědnými za oblast soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech; a profesními organizacemi zastupujícími právníky přímo zapojené do vymáhání mezinárodních právních nástrojů a právních nástrojů EU týkajících se soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech.

Vnitrostátní síť nezahrnuje styčné soudce ani odborníky.

Vnitrostátní členové sítě

Vedle kontaktního místa se vnitrostátní struktura skládá z dvanácti členů:

 • Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Ústav registrů a notářských věcí (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Ústav finančního řízení a infrastruktury soudnictví (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rada mediátorů (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Ústav sociálního zabezpečení (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Komise na ochranu obětí (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Člen mezinárodní sítě soudců Haagské konference (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Advokátní komora (Ordem dos Advogados)
 • Komora advokátů a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notářská komora (Ordem dos Advogados)

Ústřední orgány

Z výše uvedených vnitrostátních členů jsou pro plnění určitých úkolů stanovených právními předpisy Unie příslušné tyto ústřední orgány nebo subjekty:

Generální ředitelství pro správu soudnictví – Ministerstvo spravedlnosti

(Ministério da Justiça)

 • nařízení (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008
 • nařízení (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007
 • nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001
 • Haagská úmluva z roku 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních
 • Haagská úmluva z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů
 • Newyorská úmluva z roku 1956 o vymáhání výživného v cizině

Generální ředitelství pro vězeňství a znovuzačlenění – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003
 • Haagská úmluva z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Haagská úmluva z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Ustav registrů a notářských věcí – Ministerstvo spravedlnosti

 • nařízení (ES) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012

Ústav sociálního zabezpečení – Ministerstvo pro solidaritu a sociálního zabezpečení (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • směrnice 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003

Komise na ochranu obětí – Ministerstvo spravedlnosti

 • směrnice 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004

Nejvyšší státní zastupitelství

•           Haagská úmluva z roku 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Koordinace vnitrostátní sítě v rámci nehierarchizované struktury

Portugalská vnitrostátní síť nemá hierarchizovanou strukturu. Koordinace, kterou zajišťuje kontaktní místo, je založena na dobrovolné spolupráci členů na vnitrostátní úrovni. Členové na vnitrostátní úrovni se pravidelně účastní čtvrtletních setkání organizovaných kontaktním místem. Kdykoliv provádění právních předpisů Unie vyžaduje úpravy vnitrostátního systému, proběhne jednání, jehož se účastní pouze dotčení členové na vnitrostátní úrovni.

Síť nezahrnuje odborníky. Jestliže konkrétní záležitost vyžaduje stanovisko odborníka, kontaktní místo si na dobrovolné a neformální bázi vyžádá spolupráci nejvhodnějšího vnitrostátního orgánu. Kontaktní místo pravidelně vyzývá všechny členy na vnitrostátní úrovni, aby v konkrétních oblastech své působnosti v rámci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech spolupracovali.

Poslední aktualizace: 26/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.