Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Síť místních korespondentů v oblasti mezinárodní právní pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) byla zřízena v roce 2001 nařízením ministra spravedlnosti, a to na základě modelu Evropské justiční sítě. V březnu 2004 byla síť prostřednictvím dvou nařízení ministra spravedlnosti reorganizována do dvou specializovaných sítí: Rumunská justiční síť pro trestní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), odpovídající Evropské justiční síti a Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), odpovídající Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci). Obě sítě byly následně několikrát reorganizovány (v letech 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 a 2019), v návaznosti na revize příslušných právních předpisů EU a na personální změny v rámci vnitrostátního justičního systému.

Poslední revize byla provedena nařízením ministerstva spravedlnosti č. 1929/C ze dne 29. května 2014 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001. Nařízení bylo vytvořeno v souladu s nařízením vlády č. 123/2007 o některých opatřeních na posílení soudní spolupráce se členskými státy Evropské unie, které bylo s úpravami schváleno zákonem č. 85/2008.

Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na vnitrostátní úrovni.

Rumunsko pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ustavilo dvě vnitrostátní kontaktní místa. Kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je zajištěn výkon povinností v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V souladu s článkem 6 [rozhodnutí Rady 2001/470/ES] zahrnuje Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci jednoho soudce z občanskoprávního oddělení I a jednoho soudce z občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) Nejvyššího kasačního a trestního soudu (Înalta Curte de Casație și Justiție); jeden soudce z každého občanskoprávního oddělení I a občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) odvolacích soudů; jeden soudce z každého specializovaného soudu/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, které se specializuje na občanskoprávní věci týkající se mezinárodních únosů dětí a udělování odškodnění obětem trestných činů; úředníci z Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, kteří rovněž plní úkoly Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech; a jeden určený zástupce z každého profesního sdružení notářů (notari), soudních vykonavatelů/soudních exekutorů (executori judecătoreşti) a advokátů (avocaţi) v Rumunsku. Vnitrostátní kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou plnoprávnými členy Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Soudci, kteří jsou členy Rumunské soudní sítě, byli jmenování rozhodnutím Vysoké soudní rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti organizovalo velké množství seminářů a pracovních setkání pro členy sítě, a to za pomoci vlastních zdrojů (rozpočtu ministerstva spravedlnosti). Od roku 2007 byly tyto činnosti organizovány v rámci více než 15 evropských programů financovaných Evropskou komisí. Zástupci Rumunské soudní sítě se navíc pravidelně účastní setkání Evropské soudní sítě.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou uvedeni v příloze nařízení č. 4008/C ze dne 09.10.2019. Příloha tvoří nedílnou součást nařízení.

Členové rumunské soudní sítě v občanských a obchodních věcech, soudci Nejvyššího kasačního a trestního soudu, odvolacích soudů, specializovaných soudů/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, Tribunál v Bukurešti (styční soudci v Mezinárodní haagské síti pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 a jmenovaný soudce Komise pro udělování odškodnění obětem trestných činů):

Nejvyšší kasační a trestní soud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, občanskoprávní oddělení I

Andreia-Liana CONSTANDA, občanskoprávní oddělení I

Roxana POPA, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina Gheorghina NICOARĂ, občanskoprávní oddělení I

Nicolae DURBACĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Bacău

Cristina-Mădălina RADU, občanskoprávní oddělení I

Loredana ALBESCU, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Braşově

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, občanskoprávní oddělení, včetně věcí pro nezletilé a rodinné záležitosti a pracovněprávní spory a spory sociálního zabezpečení

Elena-Clara CIAPĂ, občanskoprávní oddělení

Simona Petrina GAVRILĂ, občanskoprávní oddělení

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, občanskoprávní oddělení včetně věcí pro nezletilé a rodinné záležitosti a pracovněprávní spory a spory sociálního zabezpečení

Soud pro věci nezletilých a rodinné záležitosti v Braşově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací soud v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, občanskoprávní oddělení IV

Ştefan CMECIU, občanskoprávní oddělení V

Felix Lucian ȘALAR, občanskoprávní oddělení VI

Romeo GLODEANU, občanskoprávní oddělení V

Bogdan CRISTEA, občanskoprávní oddělení VIII – správní a daňové spory

Tribunál v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, občanskoprávní oddělení V (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Anca Magda VOICULESCU, občanskoprávní oddělení IV (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Luminița TÂRȚĂU, trestněprávní oddělení I, komise pro přiznání odškodnění obětem trestných činů – Tribunál v Bukurešti

Odvolací soud v Cluji

Denisa-Livia BĂLDEAN, předsedkyně

Axente-Irinel ANDREI, předseda občanskoprávního oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Constanţě

Daniela PETROVICI, občanskoprávní oddělení I

Ecaterina GRIGORE, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Craiově

Adina-Georgeta PONEA, předsedkyně

Lotus GHERGHINĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, občanskoprávní oddělení I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, občanskoprávní oddělení II

Andreea ARHIP, občanskoprávní oddělení II

Alexandru BLEOANCĂ, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU, občanskoprávní oddělení

Elena Crizantema PANAINTE, oddělení pracovněprávních sporů a sporů sociálního zabezpečení

Alina Gianina PRELIPCEAN, oddělení správních a daňových sporů

Odvolací soud v Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, občanskoprávní oddělení I

Marcela FILIMON, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, občanskoprávní oddělení I

Dumitru VĂDUVA, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Mariana VÂRGĂ, občanskoprávní oddělení, Tribunál v Argeș

Elena Cristina LUNGU, občanskoprávní oddělení, Tribunál ve Vâlcea

Odvolací soud v Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, předsedkyně

Adriana Maria RADU, občanskoprávní oddělení I

Aida Liliana STAN, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Suceava

Ştefania Fulga ANTON, občanskoprávní oddělení I

Daniela MITREA MUNTEA, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Loredana BERINDEAN, předsedkyně občanskoprávního oddělení I, Okresní soud v Târgu Mureș

Odvolací soud v Timişoara

Cristian PUP, občanskoprávní oddělení I

Ștefan LUCACIUC, občanskoprávní oddělení II

Florin MOŢIU, občanskoprávní oddělení II

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – národní kontaktní místa pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci

Ministerstvo spravedlnosti

Viviana ONACA, ředitelka, ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Ioana BURDUF (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, kteří vykonávají povinnosti Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce, a kteří působí jako sekretariát sítě

Ioana TOBĂ (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Flavius George PĂNCESCU (právní odborník působící jako soudce nebo státní zástupce), ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – po jednom zástupci z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory

Octavian ROGOJANU, notář (notar public), tajemník rady Rumunské národní notářské unie

Constantin Adrian STOICA, exekutor/soudní vykonavatel, Rumunská komora soudních exekutorů (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokát, Rumunská advokátní komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Poslední aktualizace: 15/01/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.