O síti

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Síť místních korespondentů v oblasti mezinárodní právní pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) byla zřízena v roce 2001 nařízením ministra spravedlnosti, a to na základě modelu Evropské justiční sítě. V březnu 2004 byla síť prostřednictvím dvou nařízení ministra spravedlnosti reorganizována do dvou specializovaných sítí: Rumunská justiční síť pro trestní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), odpovídající Evropské justiční síti, a Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), odpovídající Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci. Obě sítě byly následně několikrát reorganizovány (v letech 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 a 2022) v návaznosti na revize příslušných právních předpisů EU a na personální změny v rámci vnitrostátního justičního systému.

Poslední revize byla provedena nařízením ministerstva spravedlnosti č. 3501/C ze dne 25. července 2022 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001. Nařízení bylo vytvořeno v souladu s nařízením vlády č. 123/2007 o některých opatřeních na posílení soudní spolupráce se členskými státy Evropské unie, které bylo s úpravami schváleno zákonem č. 85/2008.

Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na vnitrostátní úrovni.

Rumunsko pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ustavilo dvě vnitrostátní kontaktní místa. Kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je zajištěn výkon povinností v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V souladu s článkem 6 [rozhodnutí Rady 2001/470/ES] zahrnuje Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci jednoho soudce z občanskoprávního oddělení I a jednoho soudce z občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) Nejvyššího kasačního a trestního soudu (Înalta Curte de Casație și Justiție); jednoho soudce z každého občanskoprávního oddělení I a občanskoprávního oddělení II (dříve obchodní záležitosti) odvolacích soudů; jednoho soudce z každého specializovaného soudu/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, který se specializuje na občanskoprávní věci týkající se mezinárodních únosů dětí a udělování odškodnění obětem trestných činů; úředníky z Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, kteří rovněž plní úkoly Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a jednoho určeného zástupce z každého profesního sdružení notářů (notari publici), soudních vykonavatelů / soudních exekutorů (executori judecătoreşti) a advokátů (avocaţi) v Rumunsku. Vnitrostátní kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou plnoprávnými členy Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Soudci, kteří jsou členy Rumunské soudní sítě, byli jmenování rozhodnutím Vysoké soudní rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou uvedeni v příloze nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 3501/C ze dne 25. července 2022. Příloha tvoří nedílnou součást nařízení.

Členové Rumunské soudní sítě v občanských a obchodních věcech – soudci Nejvyššího kasačního a trestního soudu, odvolacích soudů, specializovaných soudů/oddělení pro nezletilé a rodinné záležitosti, tribunálu v Bukurešti (styční soudci v Mezinárodní haagské síti pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 a jmenovaný soudce Komise pro udělování odškodnění obětem trestných činů):

Nejvyšší kasační a trestní soud (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Adina-Georgeta PONEA, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Andreia-Liana CONSTANDA, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Roxana POPA, soudkyně, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Adina-Camelia IFTIMUȘ, soudkyně, občanskoprávní oddělení II

Odvolací soud v Bacău

Sorina CIOBANU, soudkyně, předsedkyně, občanskoprávní oddělení I

Loredana ALBESCU, soudkyně, předsedkyně odvolacího soudu v Bacău

Odvolací soud v Braşově

Elena-Clara CIAPĂ, soudkyně, občanskoprávní oddělení

Simona-Petrina GAVRILĂ, soudkyně, občanskoprávní oddělení

Soud pro věci nezletilých a rodinné záležitosti v Braşově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA, soudce, soud pro nezletilé a rodinné záležitosti v Brașově

Odvolací soud v Bukurešti

Andreea-Florina MATEESCU, soudkyně, občanskoprávní oddělení III

Dorina ZECA, soudkyně, občanskoprávní oddělení IV

Maria-Cristina FINTOC, soudkyně, občanskoprávní oddělení IV

Ștefan-Ciprian CMECIU, soudce, občanskoprávní oddělení V

Felix-Lucian ȘALAR, soudce, občanskoprávní oddělení VI

Romeo GLODEANU, soudce, občanskoprávní oddělení V

Bogdan CRISTEA, soudce, oddělení VIII – správní a daňové spory

Tribunál v Bukurešti

Anca Magda VOICULESCU, soudkyně, občanskoprávní oddělení IV (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Sorin-Vasile IVANCIUC, soudce, předseda trestního oddělení I, tribunál v Bukurešti, Komise pro přiznávání odškodnění obětem trestných činů

Odvolací soud v Cluji

Axente-Irinel ANDREI, soudce, předseda občanskoprávního oddělení II

Odvolací soud v Constanţě

Luminița-Marinela DAN, soudkyně, občanskoprávní oddělení II

Ecaterina GRIGORE, soudkyně, oddělení správních a daňových sporů

Odvolací soud v Craiově

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, soudkyně, občanskoprávní oddělení II

Gabriela IONESCU, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení I

Odvolací soud v Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, soudce, předseda odvolacího soudu v Galați

Andreea ARHIP, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení II

Alexandru BLEOANCĂ, soudce, občanskoprávní oddělení II, místopředseda odvolacího soudu v Galați

Odvolací soud v Iaşi

Maria-Cristina POPA, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení

Elena Crizantema PANAINTE, soudkyně, oddělení pracovněprávních sporů a sporů sociálního zabezpečení

Alina-Gianina PRELIPCEAN, soudkyně, oddělení správních a daňových sporů, místopředsedkyně odvolacího soudu v Iași

Odvolací soud v Oradeji

Dorina-Mihaela BEREȘ, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Marcela FILIMON, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Piteşti

Emilia-Raluca TRANDAFIR, předsedkyně, odvolací soud v Pitești

Corina PINCU IFRIM, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Maria-Ruxandra DANCIU, soudkyně, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Alina PAVELESCU, soudkyně, občanskoprávní oddělení, tribunál v Argeși

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, soudkyně, občanskoprávní senát, tribunál ve Vâlceji

Odvolací soud v Ploieşti

Adriana-Maria RADU, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení I

Aida-Liliana STAN, soudkyně, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Ionel STĂNESCU, soudce, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory, místopředseda odvolacího soudu v Ploiești

Odvolací soud v Suceavě

Ștefania-Fulga ANTON, soudce, občanskoprávní oddělení I

Ana-Maria TURCULET, soudkyně, předsedkyně občanskoprávního oddělení II

Marius-Ionel GALAN, soudce, předseda oddělení správních a daňových sporů

Odvolací soud v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ soudkyně, předsedkyně odvolacího soudu v Târgu Mureș

Adriana-Loredana BERINDEAN, soudkyně, občanskoprávní oddělení II – správní a daňové spory

Odvolací soud v Timişoaře

Mădălina JEBELEAN, soudkyně, občanskoprávní oddělení I

Ramona-Ioana RISTEA, soudkyně, občanskoprávní oddělení II

Národní kontaktní místa Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – právníci se stejným postavením jako soudci a státní zástupci

Flavius-George PĂNCESCU, vedoucí oddělení mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, Ministerstvo spravedlnosti

Ioana BURDUF (právník se stejným postavením jako soudce nebo státní zástupce), Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, Ministerstvo spravedlnosti

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – právníci se stejným postavením jako soudci a státní zástupci z Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, kteří plní úkoly Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a kteří zajišťují chod sekretariátu sítě

Camelia TOBĂ (právník se stejným postavením jako soudce nebo státní zástupce), Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci, Ministerstvo spravedlnosti

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – jednotliví předsedové Rumunské národní notářské unie, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské advokátní komory jmenují po jednom zástupci

Octavian ROGOJANU, notář (notar public), tajemník rady Rumunské národní notářské unie

Constantin Adrian STOICA, exekutor/soudní vykonavatel, Rumunská komora soudních exekutorů (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokát, Rumunská advokátní komora (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Poslední aktualizace: 03/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.