V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

O síti

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Kontaktní místa

Pro každou ze čtyř jurisdikcí Spojeného království existuje jedno kontaktní místo. Jelikož každá jurisdikce je samostatná, nedochází k překrývání činností těchto kontaktních míst a každé z nich má výhradní odpovědnost za síť ve své jurisdikci. Dotazy prostřednictvím EJS by měly být adresovány příslušnému kontaktnímu místu pro danou jurisdikci.

Kontaktní místo pro Skotsko působí v rámci kanceláře skotské vlády pro EU v Bruselu. V souvislosti s činností sítě se může obrátit na řadu kolegů. Činnost sítě je spojena s dalšími úkoly.

Fungování EJS ve Skotsku

Ve Skotsku neexistuje oficiální vnitrostátní síť. V rámci ředitelství pro spravedlnost však byla vytvořena síť osob, které jsou odborníky na konkrétní oblasti politiky. Za účelem zodpovězení konkrétních dotazů se může kontaktní místo obrátit na tyto kolegy.

Kontakty byly navázány i jinde v rámci skotské vlády. Kontaktní místo se obrací na tyto osoby se žádostí o radu nebo odpovědi na dotazy týkající se jejich činnosti. Tam, kde je to relevantní, spolupracuje kontaktní místo také s ostatními externími subjekty. K příkladům patří Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland) a Advokátní komora (Faculty of Advocates), profesní organizace zastupující právní zástupce resp. advokáty. Kontaktní místo navázalo vztahy také se subjektem zastupujícím pracovníky donucovacích orgánů, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Nejobvyklejším způsobem získávání a výměny informací je e-mail. Kontaktní místo se účastní zasedání také osobně.

Kontaktní místo zajišťuje, aby byli před příslušnými zasedáními sítě konzultováni odborníci v oblasti politiky nebo správy či jiní příslušní odborníci. Zápisy ze zasedání a příslušné akční body jsou šířeny dle potřeby.

Poskytování informací

Ve Skotsku nejsou pro EJS k dispozici vnitrostátní internetové stránky. Informace jsou poskytovány prostřednictvím jiných stávajících internetových stránek. Stále častěji se odkazuje na portál e-justice. Kontaktní místo spolupracuje s dalšími subjekty, které poskytují zdroje informací, včetně Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS). Internetové stránky Skotské soudní služby poskytují občanům informace o přeshraničních nárocích, zejména informace týkající se nařízení o evropském exekučním titulu, o evropském platebním rozkazu a o evropském řízení o drobných nárocích. Na příslušných zasedáních a konferencích a v příslušných publikacích se využívají příležitosti k zvýšení povědomí o EJS a o stránkách portálu e-justice.

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.