O síti

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Za Slovenskou republiku jsou v současnosti členy sítě:

  • čtyři kontaktní místa z Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (ze sekce mezinárodního práva, odboru mezinárodního práva soukromého),
  • styčný soudce pro oblast rodinného práva,
  • zástupci dalších ústředních orgánů určených v nástrojích EU:

Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže,
Centrum právní pomoci,

  • zástupci profesních organizací:

Slovenská advokátní komora,
Notářská komora Slovenské republiky,
Slovenská komora exekutorů.

V návaznosti na rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci byla zřízena Soudní síť pro občanské věci Slovenské republiky, která má za úkol zajišťovat účinné zapojení Slovenské republiky do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Soudní síť pro občanské věci Slovenské republiky se skládá z kontaktních míst (soudce nebo vyšší soudní úředník) ze všech okresních a krajských soudů, jakož i Nejvyššího soudu Slovenské republiky.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.