Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Síť se skládá z:

  1. hlavních kontaktních míst, kterými jsou dva zástupci Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), konkrétně z odboru mezinárodního práva soukromého (Odbor medzinárodného práva súkromného) sekce mezinárodního práva (Sekcia medzinárodného práva). Všechny požadavky jsou v rámci Evropské soudní sítě zasílány prostřednictvím hlavních kontaktních míst,
  2. kontaktních míst na soudech: jeden soudce či vyšší soudní úředník za každý okresní soud (okresný súd) a krajský soud (krajský súd) a Nejvyšší soud (Najvyšší súd),
  3. kontaktních míst profesních organizací,
  4. dvou kontaktních míst z Centra pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
  5. styčného soudce pro oblast rodinného práva.
Poslední aktualizace: 03/01/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.