Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

O síti

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci ve Slovinsku působí prostřednictvím 3 kontaktních míst a 16 členů sítě.

Činnost kontaktních míst zajišťují zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko. Tímto způsobem je zajištěna harmonizace a koordinace jejich každodenní práce.

Okresní soudy, kterých je v Republice Slovinsko 11, jsou oprávněny poskytovat mezinárodní právní pomoc v občanských a obchodních věcech. V této souvislosti Slovinsko v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) určilo za člena Evropské soudní sítě po jednom zástupci z každého okresního soudu. Kromě toho Slovinsko určilo dva specializované členy sítě (soudce), kteří jsou odpovědní za věci justiční spolupráce v rodinných věcech, přičemž jeden z nich je zaměstnancem okresního soudu a druhý je zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti.

Změna z roku 2009 týkající se rozhodnutí Rady o vytvoření Evropské soudní sítě umožnila v rámci Evropské soudní sítě spolupráci i ostatním profesím v oblasti justice. Od roku 2011 jsou členy sítě rovněž Notářská komora Republiky Slovinsko (Notarska zbornica Republike Slovenije), Advokátní komora Republiky Slovinsko (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) a Komora soudních vykonavatelů Republiky Slovinsko (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Zapojení soudců a zástupců jiných právnických profesí do Evropské soudní sítě je důležité z hlediska dosahování cílů Evropské soudní sítě, jelikož umožňuje přímou spolupráci mezi soudci a jinými právnickými profesemi, která je nezbytná pro zajištění toho, aby soudy mohly bezproblémověji řešit konkrétní případy.

Kontaktní místa a členové Evropské soudní sítě jsou v častém spojení kdykoliv je to potřeba, a to i prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně, a každý rok se setkávají na vnitrostátní úrovni.

Poslední aktualizace: 01/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.