O síti

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Fungování Evropské justiční sítě ve Španělsku

Podle článku 33 zákona č. 16/2015 ze dne 7. července 2015, kterým se upravují status národního člena Španělska v Eurojustu, kompetenční spory, sítě mezinárodní justiční spolupráce a zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti vyslaní do zahraničí, spadá jmenování a odvolání španělských kontaktních míst pro sítě mezinárodní justiční spolupráce, na základě pravidel, podle nichž jsou zřízena, pod Ministerstvo spravedlnosti.

Jmenovány mohou být pouze osoby s doloženými zkušenostmi v oblasti mezinárodní právní spolupráce a s dobrou znalostí angličtiny, popřípadě francouzštiny a musí být zajištěno zastoupení alespoň soudní moci, státního zastupitelství (Ministerio Fiscal) a Ministerstva spravedlnosti. Za tímto účelem je odpovědností Generální rady soudní moci (Consejo General del Poder Judicial) a nejvyššího státního zástupce (Fiscal General del Estado) navrhnout ministru spravedlnosti jmenování a odvolání kontaktních míst pro příslušné profese. Status kontaktního místa končí, jakmile dotčená osoba ukončí práci pro instituci, která její jmenování navrhla. Tato skutečnost musí být oznámena Ministerstvu spravedlnosti, které musí informovat sekretariát sítě.

Španělská kontaktní místa pro sítě mezinárodní justiční spolupráce jsou aktivními zprostředkovateli, jejichž úkolem je usnadnit spolupráci mezi justičními orgány různých států. Jsou k dispozici příslušným španělským orgánům, jakož i všem ostatním kontaktním místům a poskytují jim právní a praktické informace nezbytné ke zlepšení justiční spolupráce. Španělská kontaktní místa musí každoročně předkládat statistické údaje týkající se jejich činnosti instituci, k níž náležejí.

Kontaktní místa

Ve Španělsku se kontaktní místa sítě nacházejí při Ministerstvu spravedlnosti, Generální radě soudní moci a Nejvyšším státním zastupitelství. V současné době existuje osm kontaktních míst rozdělených takto:

 • šest kontaktních míst jmenovaných Ministerstvem spravedlnosti – dvě na Generálním podřízeném ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) a čtyři soudní tajemníci (Letrados de la Administración de la Justicia),
 • jedno kontaktní místo jmenované Generální radou soudní moci,
 • jedno kontaktní místo jmenované Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Ústřední orgán

Ve Španělsku je ústředním orgánem v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech Generální ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci a lidská práva (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, y Derechos Humanos) Ministerstva spravedlnosti.

Styční soudci nebo státní zástupci

Španělsko již má právní ustanovení, které vyžaduje, aby se styční soudci nebo státní zástupci členského státu Evropské unie stali kontaktními místy Evropské soudní sítě a vystupovali jako kontaktní místa podle článku 34 zákona č. 16/2015 ze dne 7. července 2015. Tento status skončí, pokud skončí status styčného soudce nebo státního zástupce. Španělsko jmenovalo styčného soudce nebo státního zástupce v těchto zemích: Spojené království a Irsko, USA a Kanada, Maroko, Belgické království, Nizozemské království a Lucemburské velkovévodství.

Další justiční nebo správní orgány zodpovídající za justiční spolupráci

Ve Španělsku jsou zavedeny tyto vnitřní mechanismy s odpovědností za mezinárodní právní spolupráci:

 • Španělská justiční síť pro mezinárodní justiční spolupráci (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) spadající pod Generální radu soudní moci, jejímž cílem je pomáhat španělským justičním orgánům, které o to požádají, s žádostmi o mezinárodní justiční spolupráci, které tyto orgány vydávají nebo přijímají při provádění svých justičních činností, a pomáhat jiným členům sítí justiční spolupráce. Členové Španělské justiční sítě pro mezinárodní justiční spolupráci mohou své členství v této síti sloučit s členstvím v evropských sítích pro justiční spolupráci. Španělští soudci nebo státní zástupci Španělské justiční sítě pro mezinárodní justiční spolupráci (občanskoprávní divize) jsou tudíž členy Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, což usnadňuje kontakty s jejich protějšky v jiných zemích sítě při plnění jejich povinností.
 • Síť státních zástupců pro mezinárodní právní spolupráci (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) vytvořená v roce 2002 za účelem poskytování služby ve věcech mezinárodní právní spolupráce na každém Nejvyšším státním zastupitelství.
 • Státní zástupci této sítě, kteří jsou odborníky na mezinárodní spolupráci, pomáhají směrovat a poskytovat mezinárodní justiční pomoc rychle a efektivně.
 • Síť soudních tajemníků (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) je koordinační struktura na národní úrovni zřízená Ministerstvem spravedlnosti v roce 2010. Tvoří ji soudní tajemníci, kteří se specializují na mezinárodní právní spolupráci a pomáhají různým soudním kancelářím (Oficinas Judiciales) řešit otázky a záležitosti týkající se mezinárodní právní spolupráce.

Profesní sdružení

Ve Španělsku existují tato profesní sdružení zastupující právní odborníky, kteří se přímo podílejí na uplatňování aktů Unie a mezinárodních právních nástrojů v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech:

 • Generální rada notářů (Consejo General del Notariado),
 • Generální rada španělských advokátů (Consejo General de la Abogacía Española),
 • Sdružení úředníků španělského rejstříku nemovitostí a obchodního rejstříku (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España),
 • Generální rada španělských procesních zástupců (Consejo General de Procuradores de España).

Informace o síti

Španělské Ministerstvo spravedlnosti – v rámci poskytování informací o mezinárodní právní spolupráci a mezinárodní justiční pomoci – uvádí na svých internetových stránkách odkaz na Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci dostupný zde: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Generální rada španělské soudní moci poskytuje informace o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na svých internetových stránkách https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kde jsou rovněž odkazy na Evropský soudní atlas ve věcech občanských a obchodních i na evropský portál e-Justice.

Nejvyšší státní zastupitelství poskytuje informace o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na svých internetových stránkách na tomto odkaze.

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.