O síti

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Švédsko ustanovilo osobu, která pracuje v odboru pro procesní právo a soudní záležitosti na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci a osobu, která pracuje v odboru trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti, jako kontaktní místo pro portál evropské e-justice.

Švédskými členy sítě jsou švédská národní správa soudů, švédská advokátní komora, švédský exekuční úřad, švédská správa sociálního zabezpečení, úřad pro rodinné právo a rodičovskou podporu a švédský úřad pro odškodnění a podporu obětí trestných činů, jakož i dva ústřední orgány (odbor trestních věcí a mezinárodní justiční spolupráce na Ministerstvu spravedlnosti a odbor pro konzulární záležitosti a občanské právo na Ministerstvu zahraničí).

Poslední aktualizace: 12/12/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.