Om netværket

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkter og belgiske medlemmer af netværket

Belgien har udpeget to kontaktpunkter. Et af dem er en dommer ved kassationsdomstolen, der koordinerer relationerne mellem netværket og de deltagende dommere: det andet er embedsmand i justitsministeriet (Service public fédéral Justice), som ansat i kontoret for internationalt samarbejde på det civilretlige område (le service de coopération judiciaire internationale en matière civile).

For tiden er det belgiske netværk sammensat af 15 dommere, jf. artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning nr. 2001/470/EF. Tre eller fire dommere udpeges for hvert af appeldomstolens kompetenceområder: De er enten specialiseret i familieret, handelsret eller procesret. Disse beskikkede dommere kommer fra domstole på alle niveauer i den retlige trinfølge, dvs. byretterne, appeldomstolene og handelsretterne (Cour d'appel, tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix).

En repræsentant for det nationale råd for ledende justitssekretærer (Conseil national des greffiers en chef) er også medlem af det belgiske net i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i ovennævnte beslutning.

Belgien har ligeledes udpeget fire repræsentanter fra de juridiske hverv til netværket, jf. artikel 2, stk. 1, litra e): En repræsentant for notarerhvervet, en repræsentant for fogedhvervet (huissiers de justice) og tre repræsentanter fra de tre advokatsamfund (henholdsvis det fransktalende, det tysktalende og det flamske).

Der er ligeledes sørget for en koordination med de forskellige centrale myndigheder, der er udpeget i medfør af forskellige forordninger (forordning (EF) nr. 2201/2003, forordning (EF) nr. 4/2009, forordning (EF) nr. 1393/2001 mv).

Der er desuden etableret kontakt med den belgiske afdeling af Det Europæiske Forbrugercenter.

Netværkets arbejdsmetoder

Kommunikationen sker hovedsageligt ved brug af elektronisk post. Den information, der kommer fra Europa-Kommissionen, og navnlig fra dennes sekretariat, videregives hovedsageligt ved hjælp af en af medlemmernes kontaktpunkter. Medlemmerne deltager i netværkets møder afhængigt af, hvilke punkter der er på dagsordenen. Desuden afholdes der hvert år et møde mellem de belgiske medlemmer og dommerstanden.

Medlemmerne opfordres jævnligt til at oplyse om ny lovgivning i en så bred kreds som muligt, eller til at lade deres kolleger udfylde spørgeskemaer. De dokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør, tilstilles i vidt omfang domstolene, ligesom de orienteres om nyttige links på internettet. Visse medlemmer af netværket udarbejder endvidere et nyhedsbrev om ny EU-lovgivning (Eur-alert!).

Der er endvidere etableret et samarbejde med instituttet for juridisk efteruddannelse (Institut de Formation judiciaire), der gør det muligt for kontaktpunkterne og medlemmerne i fællesskab at undervise på de kurser, som de afholder om ny EU-ret og navnlig om det europæiske og internationale samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

I forbindelse med behandlingen af særlige spørgsmål, så som om indholdet af en udenlandsk lov eller om forløbet af en procedure på tværs af grænserne, etableres kontakterne i princippet ved elektronisk post mellem på den ene side det belgiske kontaktpunkt og den belgiske dommer, der har forestået retsforhandlingerne inden for rammerne af en verserende retssag, og mellem kontaktpunkterne i de berørte medlemsstater på den anden side.

Sidste opdatering: 18/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.