Om netværket

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Nationalt retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

De retlige rammer for det nationale retlige netværk på det civil- og handelsretlige område i Bulgarien (herefter "det nationale netværk") er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne herfor ved afgørelse truffet af det øverste retsråd den 13. marts 2018, som ophæver de bestemmelser, der blev vedtaget ved afgørelse af 11. december 2014 og ændret ved afgørelse af 19. marts 2015.

Formålet med det nationale netværk er at give de retlige myndigheder den bistand, der er nødvendig for at forberede, fremsende og gennemføre ansøgninger om retshjælp effektivt, at indsamle og lagre statistiske oplysninger om domstolene i Bulgariens internationale retlige samarbejde og at samarbejde med kontaktpersoner fra Det Europæiske Retlige Netværk og andre lignende institutioner.

Dommerkollegiet i det øverste retsråd har ansvaret for driften af det nationale netværk, dets deltagelse i nationale og internationale projekter og dets samarbejde med alle nationale og internationale institutioner, organisationer og strukturer, der varetager funktioner på området international retshjælp. Direktoratet for internationale aktiviteter i det øverste retsråd støtter og koordinerer udvekslingen af oplysninger mellem netværkets medlemmer, nationale kontaktpersoner og dommerkollegiet. De metodologiske retningslinjer for og samordningen af det nationale netværk varetages af dommerkollegiet gennem det udvalg, der har ansvaret for evalueringer og udvælgelsesprøver.

Medlemmer

Ansøgere, der ønsker at blive medlem af det nationale netværk, skal være dommere ved regionale domstole eller distrikts- eller appeldomstole opfylde visse faglige og etiske kriterier, have kendskab til et fremmedsprog osv. Efter en udvælgelsesprøve udnævnes dommere til det nationale netværk ved en afgørelse truffet af dommerkollegiet i det øverste retsråd for en periode på fem år. Det nationale netværk består af op til syv dommere fra hver appelinstans og op til 15 dommere ved appeldomstolen i Sofia. I de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt, ophører en dommer som medlem af netværket ved en begrundet afgørelse truffet af dommerkollegiet ved det øverste retsråd på forslag af udvalget for evalueringer og udvælgelsesprøver.

Kontaktpersoner

På forslag af udvalget for evalueringer og udvælgelsesprøver udpeger dommerkollegiet ved det øverste retsråd nationale kontaktpersoner blandt medlemmerne af netværket — en i civilsager og en i handelssager — for en periode på fem år.

Funktioner

— Medlemmerne af det nationale netværk bistår de nationale kontaktpersoner, der indgår i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område eller andre internationale retlige samarbejdsnetværk, samt de nationale dommere ved gennemførelsen af det internationale retlige samarbejde.

— Bistanden omfatter en forpligtelse til, at medlemmerne af det nationale netværk skal informere, konsultere, koordinere, hvor det er nødvendigt, samt udføre andre aktiviteter, der har til formål at lette det internationale retlige samarbejde, i overensstemmelse med de relevante retslige myndigheders kompetence i Bulgarien. Medlemmerne af det nationale netværk er forpligtet til at yde bistand efter anmodning fra en national dommer, anklager, efterforsker eller repræsentant for en central national myndighed med beføjelser i henhold til EU-retten og folkeretten.

— Medlemmerne af det nationale netværk yder bistand til kurser i internationalt retligt samarbejde, der afholdes i det distrikt, hvor de udøver deres funktion.

— Medlemmerne af det nationale netværk støtter dommere i forbindelse med gennemførelsen af det internationale retlige samarbejde under den appelinstans, som de har ansvaret for.

— Medlemmerne af det nationale netværk gennemfører undersøgelser vedrørende national og europæisk retspraksis samt vedrørende ændringer inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område og fremmer og videreformidler dem.

— Medlemmerne af det nationale netværk udarbejder kvartalsvise oversigter over den relevante domstols jurisdiktion med hensyn til anvendelsen af EU-retten, folkeretten og det internationale retlige samarbejde og sender dem til det øverste retsråds database, som ajourføres løbende. De stiller de afgørelser, der er truffet af de relevante jurisdiktioner på det civil- og handelsretlige område, som har anvendt EU-retten med henblik på at forvalte den krævede database, til rådighed for de nationale kontaktpersoner i elektronisk form.

De udfører også yderligere opgaver, der er fastlagt af dommerkollegiet ved det øverste retsråd, hvis der er behov for at fremsende oplysninger, gennemføre en undersøgelse, tilbyde kurser eller udføre andre aktiviteter inden for det internationale retlige samarbejde.

— Medlemmerne af det nationale netværk har en opdateret database over kontakter (e-mailadresser, andre kontaktadresser, telefonnumre) samt en database over Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis, som offentliggøres på det øverste retsråds websted under afsnittet Det retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Hvert medlem af det nationale netværk udfører sine opgaver på den pågældende appeldomstols område.

— Medlemmerne af det nationale netværk deltager i et årligt møde, som afholdes i februar, hvor netværkets aktivitetsrapport for det foregående kalenderår vedtages. Den er udarbejdet af den nationale kontaktperson på grundlag af de årlige aktivitetsrapporter, som medlemmerne har indsendt inden den 15. januar.

Efter deltagelse i de regelmæssige møder med kontaktpersoner i det europæiske netværk på det civil- og handelsretlige område forelægger deltagerne en rapport for dommerkollegiet ved det øverste retsråd, som offentliggøres på det øverste retsråds websted under afsnittet Internationalt samarbejde — Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, med henblik på at fremme deres aktiviteter.

Sidste opdatering: 10/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.