Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Om netværket

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Kroatien findes der to kontaktpunkter under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Kontaktpunkterne er placeret i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retligt samarbejde og departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde under det kroatiske justitsministerium.

I ovennævnte departement har kontaktpunkterne flere medarbejdere til at bistå sig, således at arbejdet under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) gennemføres som et teamwork blandt medarbejdere i departementet for international gensidig retshjælp og civilretligt samarbejde, i tillæg til deres øvrige arbejde i forbindelse med departementets aktiviteter.

Selv om der ikke er noget formelt nationalt netværk i Kroatien, samarbejder kontaktpunkterne med dommere og andre sagkyndige under justitsministeriet og andre kompetente myndigheder, juraprofessorer, notarer og andre sagkyndige samt jurister og advokater inden for forskellige retsområder. Ministeriet for sociale anliggender og unge inddrages også i driften af netværket, og som centralmyndighed vedrørende visse forordninger deltager det aktivt i netværkets møder, som afholdes af Europa-Kommissionen. Netværket er åbent for alle retsvæsenets aktører, der ønsker og er interesserede i at deltage i anvendelsen af EU-retsforskrifter i Kroatien.

Kommunikationen i Kroatien sker pr. e-mail og telefon, og der afholdes møder efter behov.

Kommunikation med kontaktpunkter i andre medlemsstater gennemføres pr. e-mail, og kontaktpunkterne og andre medlemmer af netværket deltager regelmæssigt i EJN-møder, som tilrettelægges af Europa-Kommissionen.

Da justitsministeriet er centralmyndighed for individuelle forordninger, udfører kontaktpunkterne centralmyndighedens funktioner, fremsætter forespørgsler og besvarer forespørgsler fra kontaktpunkter i andre medlemsstater (i samarbejde med dommere og andre aktører i retsvæsenet samt eventuelt sagkyndige), leverer de ønskede data til Kommissionen og iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at offentliggøre information på Europa-Kommissionens relevante portaler. Kontaktpunkterne udsender Europa-Kommissionens publikationer til domstole, borgere og andre målgrupper og arbejder på at øge netværkets synlighed.

Oplysninger fås ved henvendelse til: EJNcontact@pravosudje.hr

Sidste opdatering: 05/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.