Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Om netværket

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Kroatien findes der to kontaktpunkter inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Kontaktpunkterne er ansatte i direktoratet for europæiske anliggender, internationalt og retsligt samarbejde og bekæmpelse af korruption og kontoret for international retshjælp og samarbejde på det civilretlige område i det kroatiske justits- og forvaltningsministerium.

Kontaktpunkterne i ovennævnte kontor har adskillige ansatte, som bistår dem, således at arbejdet inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN) faktisk udføres som holdarbejde på kontoret for international retshjælp og samarbejde på det civilretlige område, hvor arbejdet udføres sideløbende med kontorets øvrige arbejde.

Selv om Kroatien ikke har et formelt nationalt netværk, samarbejder kontaktpunkterne med dommere og andre eksperter inden for rammerne af justitsministeriet og andre kompetente myndigheder, professorer i jura, notarer og andre eksperter og fagfolk inden for forskellige retlige områder. Ministeriet for arbejde, pensionsordning, familie og socialpolitik er også involveret i driften af netværket og deltager i sin egenskab af centralmyndighed med henblik på visse forordninger aktivt i netværkets møder, som organiseres af Europa-Kommissionen. Netværket er åbent for alle retlige aktører, som ønsker og har interesse i at deltage i anvendelsen af europæiske retlige instrumenter i Kroatien.

Kommunikationen intern i Kroatien sker ved hjælp af e-mail og telefon, og efter omstændighederne afholdes der møder.

Kommunikationen med kontaktpunkterne i andre medlemsstat sker ved hjælp af e-mail, og kontaktpunkterne og andre medlemmer af netværket deltager regelmæssigt i møder i EJN, som organiseres af Europa-Kommissionen.

Da justits- og forvaltningsministeriet er den centrale myndighed, for så vidt angår de enkelte forordninger, udfører kontaktpunkterne centralmyndighedens funktioner, foretager undersøgelser og besvarer forespørgsler fra kontaktpunkter i andre medlemsstater (i givet fald i samarbejde med dommere og andre fagfolk og eksperter), forelægger Kommissionen de data, den har anmodet om, og træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at offentliggøre oplysninger på Europa-Kommissionens relevante portaler. Kontaktpunkterne distribuerer Europa-Kommissionens publikationer til domstolene, offentligheden og andre målgrupper og arbejder på at øge netværkets synlighed.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Sidste opdatering: 30/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.