Om netværket

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Cypern er netværket organiseret ved udpegning af nationale kontaktpunkter. Der findes i øjeblikket seks nationale kontaktpunkter: en dommer, to advokater ved Cyperns rigsadvokatur, to embedsmænd i justitsministeriet (en juridisk uddannet og en administrativ embedsmand) og et medlem af det cypriotiske advokatsamfund.

De nationale kontaktpunkter i justitsministeriet har til opgave at koordinere arbejdet mellem de seks nationale kontaktpunkter. Når der indkommer et spørgsmål eller en anmodning om oplysninger fra netværket eller en anmodning fra de nationale kontaktpunkter i en anden medlemsstat, sørger de nationale kontaktpunkter i justitsministeriet for, at anmodningen fremsendes og drøftes med de øvrige nationale kontaktpunkter for at træffe afgørelse om, hvilken cypriotisk myndighed der skal udpeges til at behandle anmodningen eller afgive de ønskede oplysninger.

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.