Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkterne for det nationale netværk er to rådgivere i det estiske justitsministeriums kontor for internationalt retligt samarbejde, der ligeledes begge repræsenterer det centrale organ. Kontaktpunkterne har navnlig til opgave at:

 • sikre, at de lokale retsinstanser modtager generelle oplysninger om EU-retsakter og internationale overenskomster om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
 • formidle de oplysninger, der er nødvendige for et godt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, til de øvrige kontaktpunkter og til de lokale retsinstanser i deres egen medlemsstat for at hjælpe dem med at udforme konkrete anmodninger om retligt samarbejde og etablere de mest hensigtsmæssige direkte kontakter
 • tilvejebringe alle oplysninger med henblik på at lette anvendelsen af en anden medlemsstats ret, når den finder anvendelse i henhold til en EU-retsakt eller en international overenskomst
 • søge løsninger på problemer, der måtte opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde
 • lette en koordineret behandling af anmodninger om retligt samarbejde i den berørte medlemsstat, særlig når flere anmodninger fra retterne i denne medlemsstat skal udføres i en anden medlemsstat
 • bidrage til at informere offentligheden generelt via netværkets websted om samarbejdet på det civil- og handelsretlige område inden for EU, om de relevante EU-retsakter og internationaleoverenskomster og om medlemsstaternes interne retsregler, særlig vedrørende adgangen til klage og domstolsprøvelse
 • samarbejde om tilrettelæggelsen af og deltage i netværkets møder
 • bistå med udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden
 • sikre koordineringen mellem netværksmedlemmerne på nationalt plan
 • udarbejde en rapport hvert andet år om deres aktiviteter, herunder, når det er relevant, om bedste praksis i netværket, forelægge rapporten på et møde i netværket og lægge særlig vægt på mulige forbedringer i netværket.

Den person, der fungerer som forbindelsesperson, er dommer ved distriktsdomstolen i Viru (Viru Maakohus) og repræsenterer ligeledes Estland i det netværk af dommere, der er oprettet af Haagerkonferencen om International Privatret. Vedkommendes opgave er at rådgive retsvæsenets aktører om EU-lovgivningen på det civil- og handelsretlige område og udveksle erfaringer om anvendelsen af forskellige love med netværket.

I 2011 blev følgende organer medlemmer af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område i Estland, efter ikrafttrædelsen af den anden afgørelse om Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, hvori netværkets aktiviteter udvides til at omfatte faglige sammenslutninger:

 • Det estiske foged- og kuratorkammer, der repræsenterer fogeder og kuratorer (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda)
 • Den estiske advokatsammenslutning, der repræsenterer advokater og notarer.

På møderne repræsenteres foged- og kuratorkammeret af forskellige personer fra faglige organer alt efter, hvad det drejer sig om og i 2022 blev det første specifikke kontaktpunkt udpeget.

Den estiske advokatsammenslutning var repræsenteret af sin direktør.

De faglige sammenslutninger har til opgave at:

 • udveksle erfaringer og oplysninger om en effektiv og praktisk anvendelse af EU-retsakter og internationale overenskomster
 • samarbejde om udarbejdelsen og ajourføringen af faktablade
 • deltage i relevante møder.

Afhængigt af hvilke emner, der er på dagsordenen, indbyder kontaktpunktet ligeledes andre nationale sagkyndige med til netværksmøderne med henblik på udveksling af erfaringer. F.eks. har en række andre dommere deltaget i møderne sammen med ansatte ved domstolene, repræsentanter fra andre ministerier og notarkammeret, rådgivere ved højesteret, repræsentanter fra forbrugerrådet, fakultetsmedlemmer fra universitetet i Tartu og andre.

Sidste opdatering: 25/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.