Om netværket

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Finske kontaktpunkter

Kontaktpunktet i Finland består af to udpegede embedsmænd, der arbejder i justitsministeriets kontor for internationale retsanliggender. Kontaktpunktet er tilknyttet et kontor, der fungerer som centralmyndighed for en række EU-retsforskrifter og internationale konventioner på det civil- og strafferetlige område. Ud over arbejdet i netværket varetager kontaktpunktet centralmyndighedsopgaver og andre opgaver i relation til det civilretlige samarbejde.

Kontaktpunktet har en særskilt e-mailadresse for domstole og andre judicielle og administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og som har brug for praktisk hjælp til at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende sager.

Kontaktpunktet samarbejder aktivt med nationale retsmyndigheder, advokater og andre juridiske erhverv. Kontaktpunktet har bl.a. til opgave at formidle oplysninger om EU-retten på det civil- og handelsretlige område og om dens anvendelse i praksis og at arrangere kurser om dertil knyttede emner. Kontaktpunktet hjælper ligeledes de nationale retsinstanser med at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende anmodninger om retshjælp og er aktivt involveret i relevante netværk og arbejdsgrupper.

Det finske advokatsamfund er udpeget som medlem af netværket i henhold til artikel 2, stk. 1, litra e), i afgørelsen om oprettelse af netværket.

Ud over kontaktpunktet og det finske advokatsamfund deltager medlemmerne af det finske civilretlige netværk i netværket (se nærmere nedenfor).

Det finske nationale netværk for grænseoverskridende civile sager

I 2016 blev der etableret et nationalt netværk for grænseoverskridende civile sager i Finland.

Det nationale netværks opgaver omfatter udveksling og kommunikation af oplysninger om europæisk civilret og dertil knyttede informationskilder mellem det europæiske retlige netværk og de finske retsmyndigheder og andre aktører inden for retsvæsenet.

Repræsentanter for førsteinstansretterne, appeldomstolene, de retshåndhævende myndigheder, den kompetente retshjælpsmyndighed, det finske advokatsamfund og justitsministeriet er udpeget som medlemmer af det nationale netværk. Koordinationen af netværket varetages af netværkets kontaktpunkt i Finland.

Det nationale netværk mødes to gange om året. Repræsentanterne for det nationale netværk deltager også i det europæiske retlige netværks møder og arbejde.

Sidste opdatering: 15/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.