Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Om netværket

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Frankrig består det europæiske netværk på det civil‑ og handelsretlige område af dommere, advokater, notarer og retskommissærer. Netværket står imidlertid åbent for alle juridiske erhverv, der har en interesse heri, navnlig når de deltager i anvendelsen af EU-retten på det civil‑ og handelsretlige område (justitssekretærer, ledende justitssekretærer, dommere og justitssekretærer ved handelsretterne).

Siden netværket blev etableret, har kontaktpunktet i Frankrig altid været en dommer, som arbejder i civildirektoratet under justitsministeriet (direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Denne dommer arbejder nærmere bestemt i kontoret for gensidig bistand, international privatret og EU-ret (Département de l'entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE), der er udpeget som den centrale myndighed for anvendelsen af flere forskellige folkeretlige aftaler og internationale konventioner på det civil‑ og handelsretlige område. Kontaktpunktet kan give franske og andre europæiske medlemmer af netværket praktisk ekspertbistand inden for civil‑ og handelsretligt samarbejde og bistand til fjernelse af hindringer i grænseoverskridende sager.

Det franske netværk er organiseret på nationalt og lokalt plan. Der udpeges således en "refererende dommer" ved hver appeldomstol og ved kassationsdomstolen. Vedkommendes rolle består i at fremme samarbejdet på lokalt plan og informere dommerne om iværksættelsen af værktøjer til brug for juridisk samarbejde på det civilretlige område og navnlig på det EU-retlige område. De refererende dommere ved appeldomstolene og kassationsdomstolen kan ligeledes indberette vanskeligheder ved anvendelsen af EU-retten til det nationale kontaktpunkt. Sidstnævnte sørger for, at disse vanskeligheder videresendes til netværkets sekretariat i Europa-Kommissionen.

De øvrige erhverv er medlemmer og deltager i netværkets aktiviteter gennem deres nationale repræsentative organ:

-        Retskommissærer (commissaires de justice) (tidligere benævnt huissiers de justice) er repræsenteret ved det nationale kammer (Chambre nationale des commissaires de justice — CNCJ).

-        Advokater (avocats) er repræsenteret ved det franske advokatsamfund (Conseil national des barreaux — CNB) samt det franske advokatsamfunds repræsentation i Bruxelles Délégation des barreaux de France — DBF). Fanebladet RJECC på DBF's websted indeholder omfattende oplysninger om advokatnetværkets arbejde i Frankrig.

-        Notarer (notaires) er repræsenteret ved notarrådet Conseil supérieur du notariat (CSN).

De franske forbindelsesdommere, der er udstationeret i Den Europæiske Unions medlemsstater, indgår desuden ligeledes i netværket sammen med de centrale myndigheder, der er udpeget til at anvende lovgivningen om samarbejde på det civil‑ og handelsretlige område (f.eks. kontoret for inddrivelse af underholdsbidrag under Europa‑ og udenrigsministeriet).

Takket være et tilskud fra Europa-Kommissionens program for retlige anliggender har CLUE-projektet (Connaître la législation de l'Union européenne — kendskab til EU-lovgivningen) gjort det muligt at iværksætte en lang række foranstaltninger for at øge kendskabet til RJECC i Frankrig.

I de seneste år har CLUE I-projektet gjort det muligt: dels at øge synligheden af redskaberne til retligt samarbejde og EU-retten (ved hjælp af et månedligt nyhedsbrev, en video om netværket og en særlig webside på ministeriets intranet) og dels at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem fagfolk (gennem uddannelsesseminarer om international privatret på det familieretlige område og en praktisk vejledning for refererende dommere ved appeldomstole). Det nye CLUE II-projekt, der startede i februar 2021, fortsætter i samme retning med et højere ambitionsniveau (flere seminarer, flere emner, flere redskaber til formidling af EU-retten) og planer om at dele bedste praksis med andre nationale netværk.

Endelig mødes alle deltagerne i det franske netværk en gang om året i Paris for at gøre status over netværkets arbejde og drøfte aktuelle emner vedrørende EU-retten på det civil‑ og handelsretlige område.

Læs mere om det franske netværk på justice.gouv.fr

Sidste opdatering: 16/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.