Om netværket

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Som følge af Tysklands føderale struktur findes der kontaktcentre i hver delstat ud over det føderale kontaktcenter for EJN (Det Europæiske Retlige Netværk). Det føderale kontaktcenter ligger hos Bundesamt für Justiz (Justitsdirektoratet). Afhængigt hver enkelt delstats organisation befinder de statslige kontaktpunkter sig enten ved en domstol (Bayern [Oberlandesgericht München], Bremen [Landgericht Bremen], Hamburg [Amtsgericht Hamburg], Hessen [Oberlandesgericht Frankfurt am Main], Niedersachsen [Oberlandesgericht Celle], Nordrhein-Westfalen [Oberlandesgericht Düsseldorf] und Sachsen [Oberlandesgericht Dresden]) oder ved justitsministeriet i den pågældende delstat. Der er i alt 17 EJN-kontaktcentre i Tyskland. Det føderale kontaktcenter er ansvarligt for at koordinere det nationale netværk og tilrettelægge arrangementer, såsom den europæiske dag for retlige anliggender og møder for tyske medlemmer af EJN, ud over at besvare indkommende og udgående anmodninger.

Opgaverne er fordelt internt mellem delstaternes kontaktcentre og det føderale kontaktcenter: Det føderale kontaktcenter besvarer spørgsmål vedrørende tysk civil- og handelsret eller domstolenes opbygning generelt. Spørgsmål, der vedrører en konkret sag, besvares derimod som regel af kontaktcentret i den relevante delstat. De tyske kontaktcentre er imidlertid ligeberettigede, og alle spørgsmål kan således rettes til hvilket som helst af de 17 kontaktcentre, og det centrale kontaktcenter kan også være behjælpeligt i visse konkrete sager. Denne interne opgavefordeling sikrer, at det bedst egnede kontaktcenter tager sig af undersøgelsen.

Ud over kontaktpunkterne har retterne i Tyskland på det område, der er omfattet af forordning (EU) 2019/1111 (Bruxelles IIb-forordningen), i alt fire dommere, der skal bistå, og hvis kompetencer også er fordelt mellem delstaterne ved en intern aftale. Der kan foretages eksterne forespørgsler til en hvilken som helst af de fire dommere, der fungerer som forbindelsespersoner. Om nødvendigt vil den person, der foretager forespørgslen, straks blive henvist til den eller de ansvarlige personer på grundlag af den interne opgavefordeling samt sprogfærdigheder, specifikke kompetencer og ekspertise i forbindelse med den specifikke sag.

Desuden er en tysk forbindelsesofficer i det franske justitsministerium ansvarlig for tysk/fransk gensidig retslig bistand. Hvis der i konkrete tilfælde er problemer med franske anmodninger om gensidig retslig bistand, eller hvis det er nødvendigt at fastlægge bestemmelser i fransk ret, kan den tyske forbindelsesofficer ud over kanalerne gennem kontaktpunkterne blive anmodet om at bistå.

I henhold til artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets afgørelse 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets afgørelse 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, har Tyskland udpeget Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, Patentanwaltskammer, Deutscher Anwaltverein og Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V. samt Bund Deutscher Rechtspfleger som medlemmer af EJN.

Andre medlemmer af EJN i Tyskland er de centrale organer, der er omhandlet i forordning (EU) 2020/1784 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelsesforordningen) og forordning (EU) 2020/1783 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (forordningen om bevisoptagelse). Disse centrale organer og justitsministerierne i delstaterne giver domstolene ajourførte oplysninger om civilretlig retshjælp. De indfører også yderligere foranstaltninger og støtter domstolene i forbindelse med forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i sager med en udenlandsk komponent. Derudover er det centrale organ, der er omhandlet i forordning (EU) 2019/1111 (Bruxelles IIb-forordningen) og det, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (forordningen om underholdspligt), medlemmer af EJN.

Yderligere oplysninger om EJN i Tyskland og en liste over kontakter findes på det føderale justitsministeriums websted (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.