Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Da Tyskland er opbygget som en forbundsstat, er der ud over forbundskontaktcentret for Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) kontaktcentre i de enkelte delstater. Forbundskontaktcentret hører under forbundsjustitsministeriet (Bundesamt für Justiz). Delstaternes kontaktcentre henhører afhængigt af organisationsstrukturen i de enkelte delstater enten under en retsinstans (Bayern (den regionale ret i første instans i München — Oberlandesgericht München), Bremen (den regionale ret i første instans i Bremen — Landgericht Bremen), Hamburg (byretten i Hamburg — Amtsgericht Hamburg), Hessen (den regionale ret i første instans i Frankfurt am Main — Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Niedersachsen (den regionale ret i første instans i Celle — Oberlandesgericht Celle), Nordrhein-Westfalen (den regionale ret i første instans i Düsseldorf — Oberlandesgericht Düsseldorf) og Sachsen (den regionale ret i første instans i Dresden — Oberlandesgericht Dresden)) eller under de enkelte delstaters justitsministerium (Landesjustizministerium). Der er i alt 17 EJN-kontaktcentre i Tyskland. Forbundskontaktcentret har foruden at behandle indkommende og udgående anmodninger ansvaret for at koordinere det nationale netværk og afholde arrangementer såsom den europæiske civilretlige dag og de tyske EJN-medlemmers møder.

Opgaver fordeles internt mellem delstaternes kontaktcentre og forbundskontaktcentret. Forbundskontaktcentret besvarer alle forespørgsler om tysk civil- og handelsret og domstolenes organisation. Forespørgsler om en konkret sag behandles dog af kontaktcentret i den delstat, hvor sagen verserer. Alle tyske kontaktcentre har imidlertid samme status, og alle typer forespørgsler kan derfor rettes til et hvilket som helst af de 17 centre, og under særlige omstændigheder kan forbundskontaktcentret også yde bistand i konkrete sager. Denne interne fordeling af opgaver sikrer, at det mest egnede kontaktcenter behandler forespørgslen.

Ud over kontaktcentrene råder domstolene i Tyskland over fire dommere, hvis opgaver fordeles ligeledes internt mellem delstaterne, og som beskæftiger sig med det område, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen). Eksterne forespørgsler kan rettes til en hvilken som helst af de fire dommere. Den person, der retter henvendelse, vil om nødvendigt straks blive henvist til den mest egnede dommer afhængigt af den interne fordeling af opgaver samt sprogfærdigheder, specifikke kompetencer og ekspertise i den konkrete sag.

Derudover har en tysk forbindelsesperson i det franske justitsministerium ansvaret for de fransk-tyske forbindelser vedrørende gensidig retshjælp. Hvis der i særlige tilfælde opstår problemer med hensyn til franske anmodninger om gensidig retshjælp, eller hvis indholdet i fransk lovgivning skal fastlægges, kan der rettes henvendelse til den tyske forbindelsesperson, som kan yde bistand ud over den hjælp, der ydes ad de sædvanlige veje, altså af kontaktcentrene.

Tyskland har i medfør af artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område udpeget det tyske forbundsadvokatkammer (Bundesrechtsanwaltskammer), det tyske forbundsnotarkammer (Bundesnotarkammer), sammenslutningen af patentadvokater (Patentanwaltskammer), det tyske advokatsamfund (Deutscher Anwaltverein), forbundet af tyske fogeder (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) og i 2014 forbundet af tyske stævningsmænd (Bund Deutscher Rechtspfleger) som EJN-medlemmer.

Andre EJN-medlemmer i Tyskland omfatter de centrale enheder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ("forkyndelsesforordningen"), og de centrale organer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ("bevisoptagelsesforordningen"). Disse centrale enheder og organer og delstaternes retsapparat giver domstolene opdaterede oplysninger om gensidig retshjælp i civile sager. De indfører ligeledes yderligere foranstaltninger og bistår domstolene med forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i sager med et grænseoverskridende aspekt. Derudover er centralmyndigheden som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa-forordningen) og centralmyndigheden som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt ("forordningen om underholdspligt") ligeledes medlem af EJN.

Der findes yderligere oplysninger om EJN i Tyskland og en liste over kontaktpunkter på forbundsjustitsministeriets (Bundesamt für Justiz) websted http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh.

Sidste opdatering: 24/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.