Om netværket

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Netværksstruktur

Antal kontaktpunkter: Der er udpeget 22 kontaktpunkter. 19 af disse er dommere, som indgår i det nationale netværk, samtidig med at de udøver deres retslige funktioner. Tre er embedsmænd i justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet, nærmere bestemt departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, der fungerer som centralmyndighed med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa) (der supplerer Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser), Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 (underholdspligt) og direktiv 2002/8/EF (retshjælp) og også som centralt organ med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 (bevisoptagelse) og (EF) nr. 1393/2007 (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter).

Det nationale netværk: Der er blevet etableret et uformelt nationalt netværk med en centraliseret struktur, hvis vigtigste komponenter er centralmyndigheden, dommere fra Athen og tre repræsentanter for retsvæsenets aktører (sammenslutninger af advokater, fogeder og notarer). Departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område har ansvaret for at overvåge arbejdet i Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og samordne kontaktpunkternes arbejde på nationalt plan med hensyn til Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk og det indhold, som ligger på EU's e-justiceportal. Netværkets nationale kontaktpunkter bidrager til at udarbejde faktablade, opdatere Grækenlands formelle meddelelser om EU-lovgivning vedrørende retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område, udfylde spørgeskemaer fra EJN eller andre EU-organer og besvare spørgsmål fra andre kontaktpunkter eller EU-myndigheder vedrørende hovedsagelig gennemførelsen af EU-lovgivning i Grækenland.

Der afholdes regelmæssige møder, der koordineres af departementet for internationalt retssamarbejde på det civilretlige og det strafferetlige område, normalt to til fire gange om året. Formålet med møderne er at udveksle synspunkter, erfaringer og information. Dagsordenen omhandler for det meste emner, som drøftes på EJN-møder på europæisk plan, spørgsmål, der kan opstå af gennemførelsen af EU-lovgivning (forordninger og direktiver) på nationalt plan og Grækenlands forpligtelser inden for rammerne af EJN og den europæiske e-justiceportal, jf. ovenfor.

Formidling af information til offentligheden

Justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriets websted henviser specielt til EJN. Der arbejdes på at opdatere webstedet for at give en fuldstændig og klar beskrivelse af EJN's rolle og nytten heraf i forbindelse med EU-lovgivning om retssamarbejde på det strafferetlige og det handelsretlige område.

På nationalt plan formidles information om EU-lovgivning om civil- og handelsretlige spørgsmål ved at distribuere trykt materiale om EJN og ved at afholde seminarer og endagsevents i Athen og andre byer i Grækenland vedrørende udviklingen i EU-lovgivningen inden for retssamarbejde på det civil- og handelsretlige område og virkningen heraf på nationalt plan (medlemmer af det nationale netværk deltager undertiden som hovedtalere). Disse events finder sted under ledelse af justitsministeriet og også advokatsamfund i hele landet, den nationale dommerskole, statens juridiske tjeneste, civil- og handelsretlige sammenslutninger osv.

Desuden skal den europæiske civilretlige dag tjene som et "wake-up call" for retsvæsenets aktører i Europa og som anledning til at iværksætte en dialog om, hvordan EU's lovgivningsinitiativer skrider frem. Den har været afholdt næsten hvert år i de seneste år af justits-, åbenheds- og menneskerettighedsministeriet.

Sidste opdatering: 11/12/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.