Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Det italienske retlige netværk henhører under justitsministeriet (Ministero della Giustizia) — afdelingen for retlige anliggender (Dipartimento per gli holgari di Giustizia) — generaldirektoratet for internationale anliggender og retligt samarbejde (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria) — kontoret for internationalt retligt samarbejde (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Der er aktuelt fem kontaktpunkter.

Kontaktpunkterne er i løbende kontakt med andre medlemmer af netværket, som de samarbejder med, når de behandler anmodninger om samarbejde eller udarbejder oversigter over praktiske oplysninger til offentliggørelse på e-justice-portalen.

De øvrige medlemmer af det italienske netværk er:

— justitsministeriets afdeling for børn og unge (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

— generaldirektoratet for automatiske informationssystemer (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) (kontaktpunktet for e-justice-portalen)

— den centrale myndighed for forkyndelse af juridiske dokumenter (l'Autorità centrale per la notificazione degli atti)

— sammenslutningen af advokater i Italien (Consiglio Nationale Forense)

— sammenslutningen af notarer i Italien (Consiglio Italiano del Notariato).

Kontaktpunkterne for Det Europæiske Retlige Netværk har også forbindelser til:

- la Scuola Superiore della Magistratura (École supérieure de la magistrature)

- den italienske gren af Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (Forbruger Europa-netværket)

- strukturen for informationssystemet for det indre marked i Italien

- Pietro Franzina, professor i international privatret ved Università Cattolica del Sacro Cuore og ekspert, som rådgiver kontaktpunkterne.

Generelt mødes de italienske medlemmer af netværket én gang om året.

Kontaktpunkterne yder bistand til domstole og retsembedsmænd, som behandler grænseoverskridende sager.

Alle publikationer fra Kommissionen (brochurer, resuméer osv.) udsendes til domstolene, retsembedsmændene og de berørte parter.

Kontaktpunkterne modtager lejlighedsvis delegationer fra andre medlemsstater, der besøger Italien som et led i deres juridiske uddannelse.

Netværket er nævnt på justitsministeriets websted:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7.

Liste over myndigheder med ansvar for de bestemmelser, der er mest relevante for det civil‑ og handelsretlige samarbejde:

- Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001

- Direktiv 2003/8/CE om retshjælp (retshjælp).

I begge tilfælde er den centrale myndighed i Italien:

Ministero della Giustizia

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria — Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Via Arenula 70

00186 Roma

Tlf.: +39 06 68852633   +39 06 68852180

E-mail:  cooperation.dginternazionale@giustizia.it

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

Den centrale myndighed i Italien er:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma

Viale Giulio Cesare 52

00192 Roma

Tlf.: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

- Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 ("Bruxelles II a")

- Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 (underholdspligt)

Den centrale myndighed i Italien er:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Churesa, 24

I-00136 Roma

Tlf.: +39 06 68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

E-mail:  autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Sidste opdatering: 21/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.