Om netværket

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Direktøren for departementet for internationalt samarbejde le Afdelingen for internationalt samarbejde i justitsministeriet (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments) i justitsministeriet og juristen i samme departement fungerer som nationalt kontaktpunkt.

Deres vigtigste opgaver er:

- at sørge for, at de lokale judicielle myndigheder får generelle oplysninger om EU-instrumenter og internationale instrumenter, der vedrører retligt samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at sikre et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, således at disse kan indgive anmodninger om retligt samarbejde

- at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde

- at bidrage til oplysning af offentligheden om det retlige samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område i EU og om de vigtigste EU-instrumenter og internationale instrumenter ved hjælp af netværkets websted

- at samarbejde om tilrettelæggelsen af møder i netværket og at deltage heri

- at bidrage til forberedelsen af de oplysninger, der skal stilles til rådighed for offentligheden og ajourføringen heraf;

- at sikre samarbejdet mellem deltagerne i netværket på nationalt plan.

Afhængigt af det aktuelle emne inviterer kontaktpunktet også sagkyndige fra andre institutioner til at deltage i netværkets møder og dele ud af deres erfaringer. Som eksempel på sagkyndige, der har deltaget i møder med kontaktpunktet, kan nævnes dommere, repræsentanter for forskellige afdelinger i justitsministeriet, notarer, certificerede mæglere, repræsentanter for forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), repræsentanter for Rådet for fogeder (Tiesu izpildītāju padome) og undervisere.

Den 11. januar 2023 har justitsministeriet og Europa-Kommissionen indgået en kontrakt med henblik på at gennemføre et projekt med titlen: "Styrkelse af kapaciteten i det lettiske netværk til retligt samarbejde i RJE" (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (le LVJUCO-projektet). Projektet har til formål at fremme det retlige samarbejde mellem de kompetente myndigheder og give borgerne oplysninger om det nationale retlige netværk.

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.