Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Direktøren for departementet for internationalt samarbejde (Starptautiskās sadarbības departaments) i justitsministeriet og juristen i samme departement fungerer som nationalt kontaktpunkt. De udøver begge funktionen som repræsentant for den centrale institution. Deres vigtigste opgaver er:

- at sørge for, at de lokale judicielle myndigheder får generelle oplysninger om EU-instrumenter og internationale instrumenter, der vedrører retligt samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område, og at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at sikre et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne, således at disse kan indgive anmodninger om retligt samarbejde

- at finde løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med en anmodning om retligt samarbejde

- at bidrage til oplysning af offentligheden om det retlige samarbejde på det civilretlige og handelsretlige område i EU og om de vigtigste EU-instrumenter og internationale instrumenter ved hjælp af et websted

- at samarbejde om tilrettelæggelsen af møder i netværket og at deltage heri

- at bidrage til udarbejdelsen og ajourføringen af oplysninger til offentligheden

- at sikre samarbejdet mellem deltagerne i netværket på nationalt plan.

Afhængigt af det aktuelle emne inviterer kontaktpunktet også sagkyndige fra andre institutioner til at deltage i netværkets møder og dele ud af deres erfaringer. Som eksempel på sagkyndige, der har deltaget i møder med kontaktpunktet, kan nævnes dommere, repræsentanter for forskellige afdelinger i justitsministeriet, notarer, certificerede mæglere, repræsentanter for forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), repræsentanter for Rådet for fogeder (Tiesu izpildītāju padome) og undervisere.

Sidste opdatering: 24/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.