Om netværket

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpersonen for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område er advokaten for justitsministeriets gruppe vedrørende international ret, der også er den centrale eller kompetente myndighed, som udfører de opgaver, der er fastsat i EU-retsakter på området for civilretligt samarbejde. Ud over disse opgaver udfører kontaktpersonen også opgaver vedrørende det retlige samarbejde i straffesager som defineret i EU-retsakter og multilaterale og bilaterale internationale traktater og deltager også i arbejdet i Rådets og Kommissionens arbejdsgrupper på det civilretlige område.

Der er ikke nogen officiel national retlig struktur, der samler medlemmerne af det nationale netværk i Litauen. Samarbejdet og kommunikationen om spørgsmål vedrørende netværket finder normalt sted på ad hoc-basis pr. e-mail.

Oplysningerne fra Kommissionen om netværkets møder og andre spørgsmål vedrørende netværkets aktiviteter modtages af netværkets kontaktperson, der udpeges i justitsministeriet, og de videresendes herefter af kontaktpersonen til de kompetente nationale myndigheder eller domstole (via den nationale domstolsforvaltning), afhængigt af spørgsmålet eller formålet med mødet. Dette sikrer, at oplysninger og spørgsmål vedrørende netværket når frem til det relevante organ.

Hvis det er relevant, tager kontaktpersonen og repræsentanterne for de kompetente nationale myndigheder og domstole kontakt til hinanden, og de drøfter ikke kun problemerne pr. e-mail, men også pr. telefon. Kontaktpersonen besvarer enten selv anmodninger om oplysninger fra kontaktpersoner i andre lande eller videresender dem staks til den kompetente myndighed, så den kan besvare anmodningerne. Kontaktpersonen koordinerer ligeledes fremsendelsen af et svar til den kollega, der har anmodet om oplysninger. Kontaktpersonen bistår også domstolene med at besvare praktiske spørgsmål vedrørende samarbejdet med andre medlemsstater, der opstår i forbindelse med deres aktiviteter, og henviser domstolenes repræsentanter eller spørgerne til det relevante afsnit på e-justiceportalen, hvor de kan søge relevante oplysninger.

I Litauen er medlemmerne af netværket og/eller de centralmyndigheder, som er ansvarlige for at udføre de opgaver, der er fastsat i forordningen, justitsministeriet (og de respektive interne tjenester), de retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner, den nationale domstolsforvaltning, statens retshjælpstjeneste, det nationale organ for beskyttelse af børns rettigheder og adoption, det litauiske fogedkammer, det litauiske notarkammer og det nationale socialsikringsorgan, Mažeikiai-afdelingen.

Sidste opdatering: 10/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.