Om netværket

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Luxembourg er kontaktpunkterne og medlemmerne af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område, i det følgende benævnt "netværket", følgende:

Kontaktpunkter

— Et kontaktpunkt, der er udpeget ved anklagemyndigheden i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), og som udfører "retligt samarbejde" i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2, litra a)‑c), og artikel 5, stk. 3 og 4, i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil‑ og handelsretlige område, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009.

Den fungerende anklager ved anklagemyndigheden, behandler anmodninger om oplysninger og retligt samarbejde inden for rammerne af netværket.

Kontaktpunktet i anklagemyndigheden fungerer også som centralmyndighed, navnlig i forbindelse med forordning (EF) nr. 4/2009 og Haagerkonventionen af 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag.

— Et udpeget kontaktpunkt i Justitsministeriet, der varetager de administrative opgaver i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), artikel 5, stk. 2, litra d) og e), og artikel 5, stk. 3 og 4, samt artikel 14, 15 og 18 i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil‑ og handelsretlige område, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009.

Det sikrer administrativ opfølgning, koordinering og kommunikation med Europa-Kommissionen, navnlig netværkets sekretariat, samt med netværkets medlemmer på nationalt plan.

Medlemmer af netværket:

— Eksperter udpeget i henhold til artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil‑ og handelsretlige område.

— Faglige organisationer udpeget i henhold til artikel 2 og 5a i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil‑ og handelsretlige område, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009.

  • Fogeder repræsenteret ved Storhertugdømmet Luxembourgs fogedkammer
  • Advokater repræsenteret ved Luxembourgs advokatsamfund og advokatsamfundet i Diekirch
  • Notarer repræsenteret ved Storhertugdømmet Luxembourgs notarkammer.

Interaktion mellem kontaktpunkter og medlemmer af netværket:

Luxembourg har ikke et formaliseret netværk på nationalt plan.

Medlemmerne af netværket indbydes til at deltage i netværkets møder afhængigt af dagsordenen.

Udveksling af oplysninger og koordinering mellem netværkets medlemmer og kontaktpunkter foregår elektronisk eller pr. telefon.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.