Om netværket

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

På nuværende tidspunkt er der tre (3) EJN-kontaktpunkter på Malta. Koordineringen mellem kontaktpunkterne sikres ved, at de er i samme kontor og er i løbende kontakt med hinanden om alle spørgsmål i forbindelse med netværkets funktion på Malta. Kontaktpunkterne har etableret indbyrdes samarbejdssystemer, som også gør, at netværket fungerer mere effektivt, især med hensyn til at give oplysninger til private erhvervsudøvere, som anmoder om oplysninger.

Det nationale netværk

  • Retshjælp

Den fremsendende og modtagende myndighed på retshjælpsområdet er Advocate for Legal Aid, som arbejder ud fra justitssekretærens kontor i Civil Courts, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Forkyndelse af dokumenter

Statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) på adressen The Palace, St. George's Square, Valletta, fungerer som den centrale myndighed som både det fremsendende og det modtagende organ, hvad angår forkyndelse af dokumenter. Kontoret sørger for at sende anmodningsformularer og at modtage dokumenter, der skal forkyndes, fra fremsendende organer i udlandet og sender derefter dokumenterne videre til en udpeget person ved Law Courts med henblik på forkyndelse i henhold til Maltas procesretlige regler om forkyndelse af dokumenter.

Som led i arbejdet med forkyndelse af dokumenter er statsadvokatens kontor, som det fremsendende og/eller modtagende organ, også i løbende kontakt med ansøgere og/eller deres juridiske repræsentanter indtil forkyndelsen.

  • Tvister om mindre krav

Det kompetente forum i dette afsnit er Small Claims Tribunal, som har kontor i Law Courts, Valletta. Appeller fra denne domstol behandles derefter af appelretten, Court of Appeal (Inferior Jurisdiction), som også har kontor i Law Courts i Valletta.

Den kompetente myndighed afhænger i hvert enkelt tilfælde af, hvor den person, som kravet søges fuldbyrdet imod, har bopæl. Court of Magistrates (Malta) og Court of Magistrates (Gozo) har kompetence i fuldbyrdelsesspørgsmål og også i forbindelse med artikel 23, i henhold til artikel 10, stk. 4, i den maltesiske lov om Small Claims Tribunal (kapitel 380 i Maltas lovsamling).

  • Bevisoptagelse

Det centrale organ er statsadvokatens kontor (Office of the Attorney General) i Valletta.

De anmodede retter er:

  1. Civil Courts, First Hall
  2. Civil Court (Family Section)
  3. Court of Magistrates (Malta)
  4. Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction ) eller (Inferior Jurisdiction)

Retterne har kompetence til at udføre skriftlige anmodninger fremsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

Sidste opdatering: 22/05/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.