På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Om netværket

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkter

Der er et centralt kontaktpunkt for hver af Det Forenede Kongeriges fire retskredse. Da disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der ingen overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres retskreds. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol.

Kontaktpunktet arbejder for Justitsministeriet i Nordirland (Northern Ireland Department for Justice). Kontaktpunktet arbejder ikke fuld tid med netværkets sager men kan få hjælp og bistand fra en række kolleger inden for operationelle og politiske områder i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Arbejdet med netværket kombineres med en række andre opgaver.

EJN i Irland

Der findes ikke noget formelt netværk i Nordirland. Der er dog i justitsministeriet oprettet et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder. Kontaktpunktet har også etableret en række forbindelser til andre relevante ministerier, til hvem henvendelser, der falder uden for kontaktpunktets departements regi, kan rettes. Eftersom Nordirland er et lille land, har kontaktpunktet etableret et godt netværk af interne kontakter, som kan bistå ved de fleste henvendelser og oplysningsanmodninger, der modtages.

Den mest effektive måde at sende anmodninger og oplysninger på er via e-mail. Det giver mulighed for, at meddelelser kan fremsendes hurtigt og i deres helhed, navnlig til eksterne kontaktpunkter, for at sikre, at de relevante medarbejdere har de nødvendige oplysninger for at kunne bistå dem med at besvare henvendelser.

Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller retslige sagkyndige høres, når henvendelser modtages, og før relevante møder i netværket. Mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Nordirland. Oplysninger formidles via andre eksisterende websteder. Der henvises i stigende grad til e-justice-portalen. Kontaktpunktet har samarbejdet med andre, som formidler oplysninger, herunder Northern Ireland Courts and Tribunals Service (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), da dens offentlige websted indeholder oplysninger vedrørende netværkets arbejde, som f.eks. oplysninger om tvangsfuldbyrdelse af udenlandske afgørelse, europæiske småkrav og den europæiske betalingspåbudsprocedure m.v. Den nordirske regerings websted (http://www.nidirect.gov.uk) indeholder også oplysninger om den europæiske småkravsprocedure.

Mulighederne for at skabe opmærksomhed om EJN og siderne på e-justice-portalen er benyttet på relevante møder og konferencer og i relevante publikationer.

Sidste opdatering: 03/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.