Om netværket

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Der er 12 kontaktpunkter i det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område i Polen. Et kontaktpunkt er placeret i justitsministeriet, og de øvrige kontaktpunkter er beliggende ved elleve regionale domstole og omfatter de overordnede appeldomstoles kompetence (i det følgende benævnt: "retlige kontaktpunkter").

Kontaktpunktet i justitsministeriet besvarer forespørgsler vedrørende polsk civilret eller handelsret og sender spørgsmål til det kompetente retlige kontaktpunkt vedrørende behandlingen af en anmodning om retshjælp, hvis spørgsmålet ikke er blevet sendt direkte til det retlige kontaktpunkt.

Kontaktpunktet i justitsministeriet modtager oplysninger fra Europa-Kommissionen om netværksmøder og andre spørgsmål og videresender dem derefter til de kompetente nationale myndigheder eller domstole afhængigt af emnet for mødet.

Koordineringen af kontaktpunkternes aktiviteter i Polen varetages af justitsministeriet.

Det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område omfatter også dommerne fra koordinatorerne for internationalt samarbejde og menneskerettigheder i civile sager, som bistår de retlige kontaktpunkter. Koordinatoren udfører sine opgaver ved alle domstole inden for den pågældende regionale domstols jurisdiktion, dvs. den regionale domstol og distriktsdomstolene i den pågældende retskreds, og hvis appelretten er beliggende i en given retskreds, udfører koordinatoren også sine aktiviteter ved den pågældende domstol.

De centrale myndigheder, der er anført i forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager, indgår også i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område. Det samme gælder den centralmyndighed, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (Bruxelles IIa-forordningen), og den centralmyndighed, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

Sidste opdatering: 29/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.