Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Om netværket

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkt

Portugal har udpeget et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. Kontaktpunktet er en dommer udpeget af det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura) efter en udvælgelsesprøve.

Det nationale netværk

Det nationale netværk er sammensat af: centrale myndigheder i overensstemmelse med EU-retsakter, andre internationale retsakter, som Portugal har tiltrådt, eller nationale retsforskrifter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og faglige sammenslutninger, som repræsenterer juridiske erhverv, der er direkte beskæftiget med håndhævelsen af internationale retsakter og EU-retsakter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Det nationale netværk omfatter ikke forbindelsesdommere eller sagkyndige.

Nationale medlemmer af netværket

Ud over kontaktpunktet består det nationale netværk af 13 medlemmer:

 • Generaldirektoratet for retspolitik (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generaldirektoratet for retspleje (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institut for registrering og notarialanliggender (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut for finansforvaltning og retsinfrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rådet for fredsdommere (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialsikringsinstituttet (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Kommissionen for beskyttelse af ofre (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • En dommer fra det internationale Haagnetværk af dommere
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados)
 • Sammenslutningen af advokater og retshåndhævende embedsmænd (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarsammenslutningen (Ordem dos Notários)
 • Anklagemyndigheden (Procuradoria-Geral da República)

De centrale myndigheder

Blandt de nationale medlemmer, der er nævnt ovenfor, er de centrale myndigheder eller enheder, der er ansvarlige for at udføre visse opgaver i henhold til EU-lovgivningen, følgende:

Generaldirektoratet for retspleje — justitsministeriet (Ministério da Justiça)

 • Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008.
 • Forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020.
 • Forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020.
 • Haagerkonventionen af 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile og kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer
 • New York-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet

Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration — justitsministeriet

 • Forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019.
 • Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
 • Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

Institut for registrering og notarialanliggender — justitsministeriet

 • Forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012.

Socialsikringsinstituttet — ministeriet for solidaritet og social sikkerhed (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003

Kommissionen for beskyttelse af ofre — justitsministeriet

 • Direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004

Anklagemyndigheden

 • Haagerkonventionen om international beskyttelse af voksne 2000

Koordinering af det nationale netværk i en decentraliseret struktur

I Portugal er det nationale netværk ikke hierarkisk opbygget. Den samordning, der foretages af kontaktpunktet, er baseret på et frivilligt samarbejde mellem de nationale medlemmer. De nationale medlemmer deltager i kvartalsvise møder, der arrangeres af kontaktpunktet. Hvis anvendelsen af EU-lovgivningen kræver tilpasninger af det nationale system, afholdes der kun møder for de berørte nationale medlemmer.

Netværket omfatter ikke sagkyndige. Hvis der er behov for en udtalelse fra en ekspert om et konkret spørgsmål, anmoder kontaktpunktet den mest relevante nationale myndighed om at samarbejde på frivillig og uformel basis. Kontaktpunktet opfordrer jævnligt alle nationale medlemmer til at samarbejde på deres specifikke civil- og handelsretlige kompetence- og ansvarsområder.

Sidste opdatering: 10/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.