Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Netværket af lokale kontaktpersoner for international gensidig retshjælp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) blev oprettet i 2001 i medfør af en bekendtgørelse fra justitsministeriet, der er baseret på modellen for Det Europæiske Retlige Netværk. I marts 2004 blev netværket på grundlag af to bekendtgørelser fra justitsministeriet reorganiseret i to specialiserede netværk, nemlig det rumænske retlige netværk for straffesager (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) — der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område — og det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) — der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område. De to netværk blev efterfølgende reorganiseret i 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 og 2019 som følge af ændringer i den relevante EU-lovgivning og personaleændringer i det nationale retssystem.

Den sidste opdatering blev gennemført ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1929/C af 29. maj 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001. Bekendtgørelsen blev udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 123/2007 om visse foranstaltninger til styrkelse af det retlige samarbejde med EU-medlemsstaterne, der blev godkendt med ændringer ved lov nr. 85/2008.

Det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område på nationalt plan.

Rumænien har udpeget to nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område, der henhører under justitsministeriet. Dette sikrer varetagelsen af de opgaver, der henhører under Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område.

Det fremgår af artikel 6, at det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager er sammensat af en dommer fra afdeling I (civile sager) og en dommer fra afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en dommer fra både afdeling I (civile sager) og afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved appeldomstolene, en dommer fra de enkelte særlige domstole/børne‑ og familieafdelingen, der er specialiseret i civile sager vedrørende internationale barnebortførelser og tildeling af erstatning til ofre for strafbare handlinger, embedsmænd fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der ligeledes varetager justitsministeriets opgaver som den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde på det civil‑ og handelsretlige område, og en udpeget repræsentant fra de enkelte faglige sammenslutninger af notarer, fogeder og advokater i Rumænien. De nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område er fuldgyldige medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager.

De dommere, som er medlemmer af det rumænske retlige netværk, er udpeget ved beslutning truffet af det øverste retsråd (Consiliul Superior al Magistraturii).

Siden 2001 har justitsministeriets direktorat for international ret og retligt samarbejde arrangeret en lang række seminarer og arbejdsmøder for medlemmerne i netværkene ved brug af egne midler (justitsministeriets budget). Siden 2007 er sådanne arrangementer blev afholdt under mere end 15 europæiske programmer finansieret af Europa-Kommissionen. Repræsentanter fra det rumænske retlige netværk deltager desuden jævnligt i Det Europæiske Retlige Netværks møder.

Medlemmerne af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager er opført i bilaget til bekendtgørelse nr. 4008/C af 9. oktober 2019. Bilaget er en integreret del af bekendtgørelsen.

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager, dommere ved kassationsdomstolen, appeldomstolene, særlige domstole/børne‑ og familieafdelingen ved retten i Bukarest (forbindelsesdommere i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser og dommere i erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser):

Kassationsdomstolen

Nina-Ecaterina Grigoraș, afdeling I — civile sager

Andreia-Liana Constanda, afdeling I — civile sager

Roxana Popa, afdeling II — civile sager

Appelretten i Alba Iulia

Cristina Gheorghina Nicoară, afdeling I — civile sager

Nicolae Durbacă, afdeling II — civile sager

Appelretten i Bacău

Cristina-Mădălina Radu, afdeling I — civile sager

Loredana Albescu, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Braşov

Cristina Ștefăniță, børne‑ og familiedomstolen, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Elena-Clara Ciapă, afdelingen for civile sager

Simona Petrina Gavrilă, afdelingen for civile sager

Gabriel Ștefăniță, afdelingen for civile sager, børne‑ og familiedomstolen, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Børne‑ og familiedomstolen i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei Iacuba

Appelretten i Bukarest

Antonela Brătuianu, afdeling IV — civile sager

Ştefan Cmeciu, afdeling V — civile sager

Felix Lucian Șalar, afdeling VI — civile sager

Romeo Glodeanu, afdeling V — civile sager

Bogdan Cristea, afdeling VIII — afdelingen for handels‑ og forvaltningsretlige sager

Retten i Bukarest

Andreea Florina Mateescu, afdeling V — civile sager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Anca Magda Voiculescu, afdeling IV — civile sager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Luminița Târțău, afdeling I — straffesager, erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser

Appelretten i Cluj

Denisa-Livia Băldean, retspræsident

Axente-Irinel Andrei, retspræsident for afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Constanţa

Daniela Petrovici, afdeling I — civile sager

Ecaterina Grigore, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Craiova

Adina-Georgeta Ponea, retspræsident

Lotus Gherghină, afdeling II — civile sager

Appelretten i Galaţi

Aneta-Luminița Cristea, afdeling I — civile sager

Cosmin-Răzvan Mihăilă, afdeling II — civile sager

Andreea Arhip, afdeling II — civile sager

Alexandru Bleoancă, afdeling II — civile sager

Appelretten i Iaşi

Claudia Antoanela Susanu, afdelingen for civile sager

Elena Crizantema Panainte, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Alina Gianina Prelipcean, afdelingen for handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Oradea

Dorina Mihaela Bereș, afdeling I — civile sager

Marcela Filimon, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Piteşti

Corina Pincu Ifrim, afdeling I — civile sager

Dumitru Văduva, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Mariana Vârgă, afdelingen for civile sager, retten i Argeș

Elena Cristina Lungu, afdelingen for civile sager, retten i Vâlcea

Appelretten i Ploieşti

Andra Corina Botez, retspræsident

Adriana Maria Radu, afdeling I — civile sager

Aida Liliana Stan, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Suceava

Ştefania Fulga Anton, afdeling I — civile sager

Daniela Mitrea Muntea, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Appelretten i Târgu Mureş

Andreea Ciucă, afdeling II — civile sager, handels‑ og forvaltningsretlige sager

Loredana Berindean, retspræsident, afdeling I — civile sager, retten i første instans i Târgu Mureș

Appelretten i Timişoara

Cristian Pup, afdeling I — civile sager

Ștefan Lucaciuc, afdeling II — civile sager

Florin Moţiu, afdeling II — civile sager

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager — nationale kontaktpunker for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil‑ og handelsretlige område

Justitsministeriet

Viviana Onaca, direktør i direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Ioana Burduf, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk på det civil‑ og handelsretlige område, der varetager opgaver under justitsministeriet, som er den centrale myndighed inden for internationalt retligt samarbejde, og varetager sekretariatsfunktionen for netværket

Camelia Tobă, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Flavius George Păncescu, p.s.j.a.j.p. (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for international ret og retligt samarbejde

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager — en repræsentant udpeget af hver af formændene for de nationale sammenslutninger af notarer, fogeder og advokatsamfund i Rumænien

Octavian Rogojanu, notar, sekretær for rådet for den rumænske sammenslutning af notarer

Constantin Adrian Stoica, foged, sammenslutningen af fogeder i Rumænien

Costea-Corin C. Dănescu, advokat, sammenslutningen af advokater i Rumænien

Sidste opdatering: 15/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.