Om netværket

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Netværket af lokale korrespondenter for international gensidig retshjælp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) blev oprettet i 2001 i medfør af en bekendtgørelse fra justitsministeriet baseret på modellen for Det Europæiske Retlige Netværk. I marts 2004 blev netværket på grundlag af to bekendtgørelser fra justitsministeriet reorganiseret i to specialiserede netværk, nemlig det rumænske retlige netværk for straffesager (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område, og det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – der svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. De to netværk blev efterfølgende reorganiseret i 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 og 2022 som følge af ændringer i den relevante EU-lovgivning og personaleændringer i det nationale retssystem.

Den sidste opdatering blev gennemført ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 3501/C af 25. juli 2022 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001. Bekendtgørelsen blev udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 123/2007 om visse foranstaltninger til styrkelse af det retlige samarbejde med EU-medlemsstaterne, der blev godkendt med ændringer ved lov nr. 85/2008.

Det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager svarer til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område på nationalt plan.

Rumænien har udpeget to kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område. Kontaktpunkterne for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager arbejder i justitsministeriet. Dette sikrer varetagelsen af opgaverne for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område.

Det fremgår af artikel 6 [i Rådets beslutning 2001/470/EF], at det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er sammensat af en dommer fra afdeling I (civile sager) og en dommer fra afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), en dommer fra både afdeling I (civile sager) og afdeling II (civile sager — tidligere handelssager) ved appeldomstolene, en dommer fra de enkelte særlige domstole/børne- og familieafdelingen, der er specialiseret i civile sager vedrørende internationale barnebortførelser og tildeling af erstatning til ofre for strafbare handlinger, embedsmænd fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der ligeledes varetager justitsministeriets opgaver som den centrale myndighed for internationalt retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område, og en udpeget repræsentant fra de enkelte faglige sammenslutninger af notarer, fogeder og advokater i Rumænien. De nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område er fuldgyldige medlemmer af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager.

De dommere, som er medlemmer af det rumænske retlige netværk, er udpeget ved beslutning truffet af det øverste retsråd (Consiliul Superior al Magistraturii).

Medlemmerne af det rumænske retlige netværk for civil- og handelssager er opført i bilaget til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 3501/C af 25. juli 2022. Bilaget er en integreret del af bekendtgørelsen.

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager, dommere ved kassationsdomstolen, appeldomstolene, de særlige domstole/børne- og familieafdelingen ved retten i Bukarest (forbindelsesdommere i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser og dommere i erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser):

Kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia Băldean, dommer, afdeling I — civile sager

Adina-Georgeta Ponea, dommer, afdeling I — civile sager

Andreia-Liana Constanda, dommer, afdeling I — civile sager

Roxana Popa, dommer, afdeling II — civile sager

Appeldomstolen i Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina Nicoară, dommer, afdeling I — civile sager

Adina-Camelia Iftimus, dommer, afdeling II — civile sager

Appeldomstolen i Bacău

Sorina Ciobanu, dommer, retspræsident, afdeling I — civile sager

Loredana Albescu, dommer, retspræsident, appeldomstolen i Bacău

Appeldomstolen i Braşov

Elena-Clara Ciapă, dommer — civile sager

Simona-Petrina Gavrilă, dommer — civile sager

Retten i sager om mindreårige og vedrørende familieretlige spørgsmål i Braşov (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei Iacuba, dommer, retten i sager om mindreårige og vedrørende familieretlige spørgsmål i Braşov

Appeldomstolen i Bukarest

Andreea-Florina Mateescu, dommer, afdeling III — civile sager

Dorina Zeca, dommer, afdeling IV — civile sager

Maria-Cristina Fintoc, dommer, afdeling IV — civile sager

Ștefan-Ciprian Cmeciu, dommer, afdeling V — civile sager

Felix-Lucian Șalar, dommer, afdeling VI — civile sager

Romeo Glodeanu, dommer, afdeling V — civile sager

Bogdan Cristea, dommer, afdeling VIII — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Retten i Bukarest

Anca Magda Voiculescu, dommer, afdeling IV — civile sager (forbindelsesdommer i det internationale Haagnetværk i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser)

Sorin-Vasile Ivanciuc, dommer, retspræsident for afdeling I — straffesager, kommissionen for tildeling af erstatning til ofre for lovovertrædelser – retten i Bukarest

Appeldomstolen i Cluj

Axente-Irinel Andrei, dommer, retspræsident for afdeling II — civile sager

Appeldomstolen i Constanţa

Luminița-Marinela Dan, dommer, afdeling II — civile sager

Ecaterina Grigore, dommer, afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Appeldomstolen i Craiova

Lotus-Manuela Gherghină, dommer, afdeling II — civile sager

Gabriela Ionescu, dommer, retspræsident for afdeling I — civile sager

Appeldomstolen i Galaţi

Aneta-Luminița Cristea, dommer, afdeling I — civile sager

Cosmin-Răzvan Mihăilă, dommer, retspræsident for appeldomstolen i Galați

Andreea Arhip, dommer, retspræsident for afdeling II — civile sager

Alexandru Bleoancă, dommer, afdeling II — civile sager, vice-retspræsident for appeldomstolen i Galați

Appeldomstolen i Iaşi

Maria-Cristina Popa, dommer, retspræsident — civile sager

Elena-Crizantema Panainte, dommer, afdelingen for arbejdsretlige sager og sager om social sikring

Alina-Gianina Prelipcean, dommer, afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager, vice-retspræsident for appeldomstolen i Iași

Appeldomstolen i Oradea

Dorina-Mihaela Beres, dommer, afdeling I — civile sager

Marcela Filimon, dommer, retspræsident for afdeling II — civile sager — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Appeldomstolen i Piteşti

Emilia-Raluca Trandafir, retspræsident, appeldomstolen i Pitești

Corina Pincu Ifrim, dommer, afdeling I — civile sager

Maria-Ruxandra Danciu, dommer, afdeling II — civile sager — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Alina Pavelescu, dommer — civile sager — retten i Argeș

Beatrix-Yvone Vesna Piess-Malimarcov, dommer, afdeling for civile sager, retten i Vâlcea

Appeldomstolen i Ploieşti

Adriana-Maria Radu, dommer, retspræsident for afdeling I — civile sager

Aida-Liliana Stan, dommer, afdeling II — civile sager — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Ionel Stănescu, dommer, afdeling II — civile sager — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager, vice-retspræsident for appeldomstolen i Ploiești

Appeldomstolen i Suceava

Ștefania-Fulga Anton, dommer, afdeling I — civile sager

Ana-Maria Turculet, dommer, retspræsident for afdeling II — civile sager

Marius-Ionel Galan, dommer, retspræsident for afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Appeldomstolen i Târgu Mureş

Andreea Ciucă, dommer, retspræsident for appeldomstolen i Târgu Mureș

Adriana-Loredana Berindean, dommer, afdeling II — civile sager — afdelingen for forvaltningsretlige sager og skattesager

Appeldomstolen i Timişoara

Mădălina Jebelean, dommer, afdeling I — civile sager

Ramona-Ioana Ristea, dommer. afdeling II — civile sager

Nationale kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område — ansatte med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere

Flavius-George Păncescu, chef for internationalt retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område, direktoratet for folkeret og retligt samarbejde under justitsministeriet

Ioana Burduf (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for folkeret og retligt samarbejde under justitsministeriet

Medlemmer af det rumænske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område — ansatte med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere fra direktoratet for folkeret og retligt samarbejde, der varetager opgaver under justitsministeriet, som er den centrale myndighed inden for internationalt retligt samarbejde, og varetager sekretariatsfunktionen for netværket

Camelia Tobă (ansat med juridisk uddannelse svarende til dommere og anklagere), direktoratet for folkeret og retligt samarbejde under justitsministeriet

Medlemmer af det rumænske retlige netværk for civile sager og handelssager — en repræsentant udpeget af hver af formændene for de nationale sammenslutninger af notarer, fogeder og advokatsamfund i Rumænien

Octavian Rogojanu, notar, sekretær for rådet for den rumænske sammenslutning af notarer

Constantin Adrian Stoica, foged, sammenslutningen af fogeder i Rumænien (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. Dănescu, advokat, sammenslutningen af advokater i Rumænien (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Sidste opdatering: 03/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.